BAE Systems Type 26 / Portal Stoczniowy

19 paź­dzier­nika rząd Kanady oraz stocz­nia Irving Shipbuilding Inc. poin­for­mo­wała o wybo­rze zagra­nicz­nego part­nera w pro­gra­mie budowy nowych wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych, które w naj­bliż­szych latach mają tra­fić do służby w kana­dyj­skiej flo­cie.

Ostatecznie zwy­cię­stwo przy­znano kon­sor­cjum skła­da­ją­cym się z Lockheed Martin Canada oraz BAE Systems, któ­rego fun­da­men­tem jest pro­jekt fre­gat Typu 26. Tym samym powyż­sza kon­struk­cja zdo­była kolejne pre­sti­żowe zamó­wie­nie – po Wielkiej Brytanii i Australii. Oferta powyż­szego kon­sor­cjum poko­nała dwa inne pod­mioty, Alion Canada wraz z Damen (pro­jekt De Zeven Provincien) oraz hisz­pań­ską Navantię (F-105).

Zobacz też: Polsko-szwedzka współpraca przemysłowa. Saab zakotwiczył w Polsce.

Program Canadian Surface Combatant zakłada budowę od jede­na­stu do pięt­na­stu nowych fre­gat, które zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane okręty typu Halifax oraz już wyco­fane nisz­czy­ciele typu Iroquois. W przy­padku zakoń­cze­nia nego­cja­cji i pod­pi­sa­nia kon­traktu w zimie bie­żą­cego roku wła­dze spo­dzie­wają się roz­po­czę­cia budowy pro­to­typu w pierw­szej poło­wie 2020 roku.

Zobacz też: Tasmania nie chce fregaty Adelajda nawet za darmo, odrzuciła „prezent” rządu.

Nowe fre­gaty, bazu­jące na goto­wych roz­wią­za­niach tech­nicz­nych Typu 26, będą musiały zostać zin­te­gro­wane ze śmi­głow­cami pokła­do­wymi Sikorsky CH-148 Cyclone, które są stan­dar­do­wym typem wie­lo­za­da­nio­wych kana­dyj­skich sił zbroj­nych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych – zbiam.pl. Fot.: BAE Systems.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.