Iwan Antonow / Portal Stoczniowy

26 stycz­nia w Bałtyjsku odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby tra­łowca Iwan Antonow, dru­giej jed­nostki pro­jektu 12700 dostar­czo­nej Marynarce Wojennej Rosji.

Może Cię zainteresować:

Marynarka wojenna Rosji w 2018 roku: powolna modernizacja, poważne problemy technologiczne [ANALIZA]

Marynarka wojenna Rosji w 2018 roku: powolna modernizacja, poważne problemy technologiczne [ANALIZA]

26 stycz­nia w Bałtyjsku odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby tra­łowca Iwan Antonow, dru­giej jed­nostki pro­jektu 12700 dostar­czo­nej Marynarce Wojennej Rosji. Czytaj dalej

Okręt ma wkrótce zostać prze­ba­zo­wany do swo­jego pierw­szego portu macie­rzy­stego, Sewastopola. Jego budowa roz­po­częła się pod koniec 2016 roku, uro­czy­ste poło­że­nie stępki miało miej­sce w stycz­niu 2017 roku, a wodo­wa­nie miało miej­sce 25 kwiet­nia 2018 roku. Jednostka została zbu­do­wana w stoczni Średnionewskiej w Sankt Petersburgu, powyż­sza stocz­nia odpo­wiada za budowę wszyst­kich (dotych­czas zamó­wio­nych) tra­łow­ców powyż­szego pro­jektu.

Według pla­nów, w bie­żą­cym roku Rosjanie wcielą do służby jesz­cze dwa okręty tego typu. Po dwie jed­nostki prze­wi­duje się wcie­lić w latach 2020–2021. Obecnie w budo­wie znaj­dują się cztery okręty. Dalekosiężne plany mówią o potrze­bie zakupu do 40 jed­no­stek, które pozwolą na zastą­pie­nie obec­nie eks­plo­ato­wa­nych okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych. Nie można wyklu­czyć sprze­daży eks­por­to­wej, zain­te­re­so­wa­nie nimi wyra­żają m.in. Indie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.