Fregaty Type 26 / Portal Stoczniowy

29 listo­pada Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało o zakoń­cze­niu pro­cesu nada­wa­nia nazw dla fre­gat rakie­to­wych Typu 26, które zostały zamó­wione dla Royal Navy.

Może Cię zainteresować:

Arrowhead 140: nowa lekka fregata rakietowa dla Royal Navy

Arrowhead 140: nowa lekka fregata rakietowa dla Royal Navy

29 listo­pada Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało o zakoń­cze­niu pro­cesu nada­wa­nia nazw dla fre­gat rakie­to­wych Typu 26, które zostały zamó­wione dla Royal Navy. Czytaj dalej
Ostatnia, nie­na­zwana, jed­nostka otrzy­mała nazwę HMS Edinburgh – będzie to siódmy okręt noszący nazwę na cześć tego szkoc­kiego mia­sta. Będzie to jed­no­cze­śnie siódma jed­nostka serii. Ogółem okręty w Royal Navy będą kla­sy­fi­ko­wane jako typ City. Prototypowy HMS Glasgow jest budo­wany w stoczni BAE Systems w Glasgow, a kolejne fre­gaty otrzy­mają nazwy (w kolej­no­ści serii) – Cardiff, Belfast, Birmingham, Sheffield, Newcastle, Edinburgh oraz London.

Powyższe jed­nostki mają zastą­pić część obec­nie eks­plo­ato­wa­nych fre­gat typu 23. Dodatkowo zostały już zamó­wione przez Australię, gdzie będą kla­sy­fi­ko­wane jako typ Hunter. Pierwsze trzy otrzy­mają nazwy HMAS Hunter, Flinders oraz Tasman. Dodatkowo pro­jekt został wybrany w Kanadzie, tam pro­ce­dura została jed­nak wstrzy­mana ze względu na pro­test jed­nego z kon­ku­ren­tów.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.