ORP Gopło / Portal Stoczniowy

8 marca Komenda Portu Wojennego Gdynia poin­for­mo­wała o udzie­le­niu zamó­wie­nia na naprawę główną sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej SHL-200DSP sta­no­wią­cej wypo­sa­że­nie tra­łowca ORP Gopło sta­cjo­nu­ją­cego w por­cie gdyń­skim.

Może Cię zainteresować:

Trałowiec ORP Sarbsko w doku. Otrzyma lepszy sonar

Trałowiec ORP Sarbsko w doku. Otrzyma lepszy sonar

8 marca Komenda Portu Wojennego Gdynia poin­for­mo­wała o udzie­le­niu zamó­wie­nia na naprawę główną sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej SHL-200DSP sta­no­wią­cej wypo­sa­że­nie tra­łowca ORP Gopło sta­cjo­nu­ją­cego w por­cie gdyń­skim. Czytaj dalej

Umowa, o war­to­ści 350 tys. zło­tych brutto, została zawarta 27 lutego. Wykonawcą zle­ce­nia zostało Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechnika Gdańska, która uzy­skała 100% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. W postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym była to jedyna oferta, która tra­fiła do zama­wia­ją­cego – prze­targ został ogło­szony 24 stycz­nia, a oferty można było skła­dać do 8 lutego. Nie może to dzi­wić, gdyż Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechnika Gdańska był pro­du­cen­tem urzą­dze­nia.

Stacja hydro­lo­ka­cyjna SHL-200DSP powstała poprzez moder­ni­za­cję sta­cji SHL-200. Przebudowa objęła wszyst­kie pod­ze­społy – anteny hydro­aku­styczne, nadaj­nik, odbior­nik zespołu zobra­zo­wa­nia, układ trans­mi­sji danych torem kablo­wym. Dodatkowo zasto­so­wano i zain­sta­lo­wano nowo­cze­sny sprzęt kom­pu­te­rowy oraz układ cyfro­wego prze­twa­rza­nia i trans­mi­sji sygna­łów.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych. Fot.: Łukasz Pacholski.