CTM Gdynia / Portal Stoczniowy

Wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) w Gdyni, aktu­al­nie pro­wa­dzi prace nad dal­szym roz­wo­jem Okrętowego Systemu Zarządzania Walką „SCOT”. System uzu­peł­niany jest o nowe moduły, roz­sze­rza­jące funk­cjo­nal­ność sys­temu o dodat­kowe zdol­no­ści. Planowane prace ukie­run­ko­wane są na dołą­cze­nie kolej­nych sen­so­rów i efek­to­rów, szcze­gól­nie w obsza­rze okrę­to­wej broni arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej.

Opracowany przez OBR CTM S.A. sys­tem „SCOT” to pierw­szy pol­ski Okrętowy System Zarządzania Walką, który jest jed­no­litą plat­formą sys­te­mową prze­zna­czoną dla róż­nej klasy okrę­tów Marynarki Wojennej RP. Jego pod­sta­wowe funk­cje to inte­gra­cja pod­sys­te­mów okrę­to­wych, sen­so­rów, efek­to­rów, pla­no­wa­nie misji oraz wspie­ra­nie pro­ce­sów decy­zyj­nych. „SCOT”, w wer­sji dedy­ko­wa­nej dla nisz­czy­ciela min, został wdro­żony na pro­to­ty­po­wym okrę­cie pro­jektu 258 „Kormoran” zbu­do­wa­nym przez pol­skie Konsorcjum, w skład któ­rego wszedł gdyń­ski Ośrodek. System znaj­dzie się rów­nież na wypo­sa­że­niu dwóch kolej­nych budo­wa­nych z udzia­łem OBR CTM S.A. nisz­czy­cieli min, które w nie­da­le­kiej przy­szło­ści wzmoc­nią siły prze­ciw­mi­nowe Polskiej Marynarki Wojennej.

Może Cię zainteresować:

TCG Anadolu – największy okręt marynarki wojennej Turcji [ANALIZA]

TCG Anadolu – największy okręt marynarki wojennej Turcji [ANALIZA]

System uzu­peł­niany jest o nowe moduły, roz­sze­rza­jące funk­cjo­nal­ność sys­temu o dodat­kowe zdol­no­ści. Planowane prace ukie­run­ko­wane są na dołą­cze­nie kolej­nych sen­so­rów i efek­to­rów, szcze­gól­nie w obsza­rze okrę­to­wej broni arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej. Czytaj dalej

Warto pod­kre­ślić, że stwo­rzono w Polsce od pod­staw sys­tem, będący dotych­czas wyłączną spe­cjal­no­ścią dosłow­nie kilku czo­ło­wych firm świa­to­wych. Jak istotne jest to osią­gnię­cie może świad­czyć fakt, że w ciągu nie­spełna roku otrzy­mał on trzy­krot­nie pre­sti­żowe wyróż­nie­nia. Po uzy­ska­niu w czerwcu 2018 roku „Bursztynowego Medalionu” pod­czas Targów „Balt Military Expo” oraz we wrze­śniu 2018 r. w trak­cie kie­lec­kiego MSPO „Nagrody Prezydenta RP”, OBR CTM w paź­dzier­niku 2018 roku został lau­re­atem kolej­nej nagrodyNagroda „Innowacyjna Gospodarka Morska 2018”, w kate­go­rii „Innowacyjne Okrętowe Systemy Walki”, została wrę­czona przed­sta­wi­cie­lom Zarządu gdyń­skiej Spółki pod­czas gali, orga­ni­zo­wa­nej w kwiet­niu 2019 roku z oka­zji jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Może Cię zainteresować:

Czwarty patrolowiec typu Samuel Beckett wszedł do służby w Irish Naval Service

Czwarty patrolowiec typu Samuel Beckett wszedł do służby w Irish Naval Service

System uzu­peł­niany jest o nowe moduły, roz­sze­rza­jące funk­cjo­nal­ność sys­temu o dodat­kowe zdol­no­ści. Planowane prace ukie­run­ko­wane są na dołą­cze­nie kolej­nych sen­so­rów i efek­to­rów, szcze­gól­nie w obsza­rze okrę­to­wej broni arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej. Czytaj dalej

Dzięki modu­ło­wej archi­tek­tu­rze SCOT-a jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć taki wariant sys­temu, jaki jest wyma­gany z punktu widze­nia zadań reali­zo­wa­nych przez kon­kretny okręt lub klasę okrętu. Potrzeby Polskiej Marynarki Wojennej zde­cy­do­wały, iż w pierw­szej wer­sji został on dostar­czony dla okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych. Aktualnie wycho­dząc naprze­ciw dal­szym wyma­ga­niom, roz­wi­jamy warianty prze­zna­czone dla okrę­tów wspar­cia oraz okrę­tów, które czę­sto okre­śla się jako ude­rze­niowe.” — stwier­dził Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.