Niszczyciel min Kormoran / Portal Stoczniowy

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

Może Cię zainteresować:

Prezes PGZ Stoczni Wojennej: Rozpoczęliśmy rekrutację i inwestycje, przed nami nowe kontrakty

Prezes PGZ Stoczni Wojennej: Rozpoczęliśmy rekrutację i inwestycje, przed nami nowe kontrakty

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran. Czytaj dalej

Postępowanie prze­tar­gowe, o cha­rak­te­rze ogra­ni­czo­nym i przy­spie­szo­nym, została uru­cho­miona na początku paź­dzier­nika. Obok ceny waż­nym ele­men­tem pod­le­ga­ją­cym oce­nie był okres gwa­ran­cji na zre­ali­zo­wane prace. Jedynym pod­mio­tem, który zło­żył ofertę był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni, który swoje usługi wyce­nił na kwotę 10 mln zło­tych z VAT. Nie jest to żad­nym zasko­cze­niem, gdyż powyż­szy pod­miot opra­co­wał i zbu­do­wał oba urzą­dze­nia. Oferta została przy­jęta co skut­ko­wało pod­pi­sa­niem kon­traktu 4 grud­nia.

W jego ramach spe­cja­li­ści OBR CTM S.A. zajmą się sta­cjami hydro­lo­ka­cyj­nymi SHL-101/TM oraz SHL-300, które znaj­dują się na wypo­sa­że­niu nisz­czy­ciela min ORP Kormoran. Usługa ma objąć lata 2018 – 2020. Jest to kolejna umowa doty­cząca usługi wspar­cia eks­plo­ata­cji powyż­szego okrętu, we wrze­śniu zamó­wiono ser­wis pojazdu Hugin 1000, a w listo­pa­dzie Morświna i Głuptaka.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.