naval group gowind / portal stoczniowy

14 lutego kon­cern Naval Group poin­for­mo­wał o roz­po­czę­ciu reali­za­cji kon­traktu na dostawę czte­rech okrę­tów patro­lo­wych typo­sze­regu Gowind dla Argentyny. Jest to kolejny suk­ces pro­gramu, a jed­no­cze­śnie pierw­szy w seg­men­cie jed­no­stek patro­lo­wych.

W ramach umowy Argentyna zamó­wiła trzy nowe okręty, a także kupiła demon­stra­tor tech­no­lo­gii L’Adroit, który został zbu­do­wany na wła­sne ryzyko fran­cu­skiego kon­cernu stocz­nio­wego, a póź­niej został wypo­ży­czony Marine Nationale. Obecnie jed­nostka tra­fiła do stoczni, gdzie przej­dzie remont, a także zosta­nie dosto­so­wana do potrzeb zama­wia­ją­cego. Wśród nowo­ści należy wymie­nić m.in. insta­la­cję bez­za­ło­go­wego sta­no­wi­ska strze­lec­kiego z auto­ma­tyczną armatą kali­bru 30 mm.

Może Cię zainteresować:

Niemieckie fregaty MEKO A200 dla marynarki wojennej Egiptu. Berlin dał zielone światło

Niemieckie fregaty MEKO A200 dla marynarki wojennej Egiptu. Berlin dał zielone światło

W ramach umowy Argentyna zamó­wiła trzy nowe okręty, a także kupiła demon­stra­tor tech­no­lo­gii L’Adroit, który został zbu­do­wany na wła­sne ryzyko […] Czytaj dalej

Przy oka­zji wyda­rze­nia Naval Group poin­for­mo­wał, że pozo­stałe trzy okręty zostaną zbu­do­wane we Francji. W sto­sunku do L’Adroit otrzy­mają wzmoc­nie­nia kon­struk­cji pozwa­la­jące na bez­pieczną żeglugę po wodach połu­dnio­wego Oceanu Atlantyckiego.

Gowindy dla Argentyny będą mieć kadłuby o wymia­rach 87×14 metrów, wypor­ność 1650 ton, pręd­kość mak­sy­malną 20 węzłów, zasięg 7000 mil mor­skich. Załoga ma skła­dać się z 40 osób, a dodat­kowo przy­go­to­wano miej­sca dla 19 dodat­ko­wych osób. Na pokła­dzie znaj­dzie się bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko strze­lec­kie z armatą kali­bru 30 mm, dwie łodzie inspek­cyjne o dłu­go­ści 9 metrów oraz lądo­wi­sko dla śmi­głowca o masie do 10 ton.

Dotychczas Naval Group pod­pi­sał kon­trakty na budowę i dostawę jed­no­stek typo­sze­regu Gowind do Egiptu, Malezji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.