AW101 / Portal Stoczniowy

26 kwiet­nia, na tere­nie zakła­dów PZL-Świdnik S.A. mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał umowę na cztery śmi­głowce AW101 wraz z zin­te­gro­wa­nym pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym, które BLMW dostar­czy wło­ski Leonardo za 1,65 mld PLN (380 mln EUR). Głównym wyko­nawcą umowy będzie PZL-Świdnik S.A. Śmigłowce będą dostar­czone uzbro­jone, ale ta część usta­leń z dostawcą jest nie­jawna.

Tej histo­rycz­nej umo­wie – lot­nicy Brygady Lotnictwa MW po raz pierw­szy dostaną nowy fabrycz­nie sprzęt zachodni, do tego naj­lep­szy w swo­jej kla­sie – towa­rzy­szyło grono zna­ko­mi­tych gości: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, szef kan­ce­la­rii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, dyrek­tor gene­ralny Leonardo Alessandro Profumo, dyrek­tor zarzą­dza­jący Leonardo Helicopters Gian Piero Cutillo, pre­zes PZL-Świdnik S.A. Beata Stelmach, I Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka, szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Dariusz Pluta, amba­sa­do­ro­wie Włoch i Wielkiej Brytanii, lubel­scy par­la­men­ta­rzy­ści koali­cji rzą­do­wej, a także woje­woda lubel­ski, bur­mistrz Świdnika, załoga świd­nic­kich zakła­dów oraz per­so­nel lot­ni­czy Brygady Lotnictwa MW.

Śmigłowce zostaną zmon­to­wane w zakła­dach Leonardo w Yeovil w Wielkiej Brytanii, gdzie mie­ści się linia mon­tażu osta­tecz­nego. Dotychczas klienci na całym świe­cie zamó­wili ponad 220 AW101 róż­nych wer­sji. WSK PZL Świdnik S.A. uczest­ni­czą w pro­gra­mie AW101 jako dostawca struk­tur wiro­pła­tów, wśród nich można wymie­nić zespoły owie­wek sil­ni­ków i prze­kładni, płytę sufi­tową, część kabiny pilo­tów, prze­grodę nosową, owiewkę nosową, prze­działy awio­niki, płytę tablicy roz­rządu, kon­sole pul­pitu środ­ko­wego i bocz­nego, tylną część kadłuba oraz (opcjo­nal­nie) rampę.

Może Cię zainteresować:

Dowódca morskich sił NATO o trzech-czterech fregatach dla polskiej marynarki

Dowódca morskich sił NATO o trzech-czterech fregatach dla polskiej marynarki

26 kwiet­nia, na tere­nie zakła­dów PZL-Świdnik S.A. mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał umowę na cztery śmi­głowce AW101 wraz z zin­te­gro­wa­nym pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym, które BLMW dostar­czy wło­ski Leonardo za 1,65 mld PLN (380 mln EUR). Czytaj dalej

Zamówione śmi­głowce będą dostar­czone do końca 2022 r., obok zadań ZOP mają być przy­sto­so­wane do reali­za­cji zadań CSAR. Głównym bene­fi­cjen­tem off­setu będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (gdzie będzie utwo­rzone licen­cjo­no­wane Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców) i Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Na off­set o war­to­ści 395 882 751 PLN składa się dzie­więć umów. W tele­gra­ficz­nym skró­cie pol­ska strona nabę­dzie samo­dziel­ność w obsłu­dze i eks­plo­ata­cji zaku­pio­nych AW101.

Okolicznościowe prze­mó­wie­nia wygło­sili pre­mier Morawiecki, mini­ster Błaszczak i dyrek­tor Profumo. Podczas spo­tka­nia z mediami dyrek­to­rzy Profumo i Cutillo pod­su­mo­wali dotych­cza­sowe zaan­ga­żo­wa­nie Leonardo w Polsce, w tym naj­waż­niej­sze pro­gramy moder­ni­za­cyjne Wojska Polskiego, czyli poza kwe­stią śmi­głow­ców, cho­dzi m.in. o wieże do trans­por­te­rów Rosomak i samo­loty szko­le­nia zaawan­so­wa­nego M346 Bielik.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.