Filipiny fregata / Portal Stoczniowy

16 paź­dzier­nika w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsan w Republice Korei odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod pierw­szą z dwóch fre­gat rakie­to­wych budo­wa­nych na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Filipin.

W cza­sie uro­czy­sto­ści w doku stocz­nio­wym uło­żono trzy sek­cje kadłu­bowe okrętu, który ma zostać dostar­czony zama­wia­ją­cemu w dru­giej poło­wie 2020 roku. Cięcie blach roz­po­częło się w kwiet­niu. Wydarzenie wpi­suje się w reali­zo­wany pro­gram, który objął także począ­tek prac przy bliź­nia­czej jed­no­stce we wrze­śniu. Kontrakt na obie fre­gaty pod­pi­sano w paź­dzier­niku 2016 roku.

Są to pierw­sze nowo­cze­sne, wie­lo­za­da­niowe, okręty wojenne zamó­wione przez Filipiny. Dotychczas flota opie­rała się na uży­wa­nych jed­nost­kach patro­lowo-eskor­to­wych, zakupy nowych objęły plat­formy desan­towo-trans­por­towe.

Zobacz też: Tasmania nie chce fregaty Adelajda nawet za darmo, odrzuciła „prezent” rządu.

Nowe fre­gaty mają mieć kadłuby o dłu­go­ści 107 metrów i wypor­no­ści 2600 ton. Napęd w ukła­dzie CODAD umoż­liwi osią­gnię­cie pręd­ko­ści 25 węzłów, a przy 15 węzłach zasięg osza­co­wano na 4500 mil mor­skich. Uzbrojenie obej­mie sys­temy arty­le­ryj­skie oraz rakie­towe, część z nich ma zostać wybrana, a także lek­kie tor­pedy prze­zna­czone do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych. Na rufie znaj­dzie się prze­strzeń dla śmi­głowca pokła­do­wego Leonardo AW159 Wildcat.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.