Wasilij Bykow / Portal Stoczniowy

20 grud­nia w Noworosyjsku odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Rosji okrętu patro­lo­wego Wasilij Bykow, pierw­szego przed­sta­wi­ciela pro­jektu 22160 budo­wa­nego dla sił mor­skich tego pań­stwa.

Okręt ma pozo­stać na wodach Morza Czarnego jako część Floty Czarnomorskiej. Łącznie zapla­no­wano sześć jed­no­stek powyż­szego pro­jektu – wszyst­kie mają tra­fić na połu­dnie Rosji. Cała pozo­stała piątka znaj­duje się w róż­nych sta­diach budowy. Budowa Wasilij Bykow roz­po­częła się w 2013 roku, poło­że­nie stępki odbyło się 26 lutego 2014 roku, a wodo­wa­nie 28 sierp­nia 2017 roku. Jednostka powstała w stoczni w Zielonodolsku.

Okręty patro­lowe pro­jektu 22160 mają kadłuby o dłu­go­ści 94 metrów i wypor­ność docho­dzącą do 1700 ton. Autonomiczność jest dekla­ro­wana na 60 dni, a zestaw uzbro­je­nia obej­muje armatę AK-176MA kali­bru 76,2 mm, dwa wiel­ko­ka­li­browe kara­biny maszy­nowe 14,5 mm oraz wyrzut­nię gra­na­tów. Opcjonalnie Rosjanie roz­wa­żają mon­taż pio­no­wej wyrzutni zdol­nej do sto­so­wa­nia poci­sków manew­ru­ją­cych Kalibr-NK. Dodatkowo na rufie zna­la­zło się lądo­wi­sko dla śmi­głowca pokła­do­wego.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.