Naval Group / Portal Stoczniowy

15 marca Ministerstwo Obrony Belgii ogło­siło roz­strzy­gnię­cie mię­dzy­na­ro­do­wego prze­targu w spra­wie wyboru dostawcy dwu­na­stu okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych nowej gene­ra­cji, które mają tra­fić do sił mor­skich Belgii oraz Holandii.

Może Cię zainteresować:

8. Flotylla Obrony Wybrzeża: nowy dowódca trałowca ORP Drużno

8. Flotylla Obrony Wybrzeża: nowy dowódca trałowca ORP Drużno

15 marca Ministerstwo Obrony Belgii ogło­siło roz­strzy­gnię­cie mię­dzy­na­ro­do­wego prze­targu w spra­wie wyboru dostawcy dwu­na­stu okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych nowej gene­ra­cji, które mają tra­fić do sił mor­skich Belgii oraz Holandii. Czytaj dalej

Ostatecznie zwy­cię­stwo przy­znano fran­cu­skiemu kon­cer­nowi Naval Group, któ­rego kon­cep­cja obej­muje budowę jed­no­stek-matek, któ­rych głów­nym wypo­sa­że­niem będą bez­za­ło­gowe jed­nostki nawodne i pod­wodne. Partnerem dla fran­cu­skiego poten­tata jest ECA Group. Potencjalna umowa ma mieć war­tość około 1,8 mld Euro, pierw­szy z nowych okrę­tów ma tra­fić do służby w 2023 roku.

Nowe okręty prze­ciw­mi­nowe zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane nisz­czy­ciele min typu Tripartite, któ­rych eks­plo­ata­cja ma zakoń­czyć się w dru­giej poło­wie lat 20. XXI wieku. Dodatkowo w Marynarce Wojennej Belgii zastą­piony zosta­nie okręt wspar­cia Godetia. W poko­na­nym polu zna­la­zło się bel­gij­sko-holen­der­skie kon­sor­cjum firm Imtech i Damen Group, a także fran­cu­sko-bel­gij­sko kon­sor­cjum STX France i Socarenam.

Morska współ­praca Belgii i Holandii nie zamyka się na pro­gra­mie okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych. Drugim pro­jek­tem jest wspólna budowa czte­rech fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych, które zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane jed­nostki typu M.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.