Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprawia, że nasz kraj ma duży potencjał społeczny i gospodarczy. Potencjał ten nie był dotychczas w pełni wykorzystywany, szczególnie w zakresie przemysłu stoczniowego.

Teraz ma się to zmienić za sprawą projektu odbudowy gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz działaniom wynikającym ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i reindustrializacji kraju. Szczególną rolę w tym procesie odegra Fundusz Rozwoju Spółek. To jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, nadzorowana przez ministra gospodarki morskiej. To właśnie ten podmiot będzie odgrywał rolę wyspecjalizowanego wehikułu finansowego w zakresie konsolidacji przemysłu stoczniowego.

FRS powstał w sierpniu 2016 r., zaś jego baza majątkowa została zwiększona w wyniku połączenia z 10 spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz dokonane w 2017 r. dokapitalizowanie. Celem powołania spółki było wsparcie działań restrukturyzacyjnych i finansowych dla spółek Skarbu Państwa, które tego wymagały. Jesienią 2017 roku nadzór właścicielski przeniesiono z ówczesnego Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie określono nowe kierunki zadań, jakie stanęły przed FRS, a mianowicie szeroko rozumiane wsparcie sektora gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównym zadaniem spółki jest wsparcie finansowe na zasadach rynkowych oraz nadzór właścicielski nad wybranymi spółkami stoczniowymi – zwłaszcza tymi, które realizują kluczowe zadania związane z przygotowaniem koncepcyjnym i budową pierwszego promu typu RO-PAX w ramach programu Batory.

Zobacz też: Odbudujemy polskie wybrzeże. Rozmowa z ministrem Markiem Gróbarczykiem.

W czerwcu 2018 r., podczas Inauguracji 6. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, postawiono pierwszy krok na drodze do konsolidacji polskiego przemysłu stoczniowego – podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia akcji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia oraz udziałów Szczecińskiego Parku Przemysłowego od jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej do FRS, a więc jednostki podległej Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. FRS posiada duże kompetencje, bazujące na doświadczeniu swoich pracowników zdobytym w sektorze bankowym i prawnym, a ta wiedza będzie niezbędna w procesie podnoszenia efektywności działania stoczni.

Spółka, w zakresie władztwa korporacyjnego nad przejmowanymi podmiotami stoczniowymi, widzi potrzebę profesjonalizacji nadzoru właścicielskiego i budowy ich trwałej wartości. Dlatego po przejęciu nadzoru właścicielskiego, FRS będzie podejmował działania ściśle związane z założeniami strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a realizowanej w ramach programu Batory. Efektem działań FRS ma być ustabilizowanie kondycji finansowej szczecińskich stoczni i znaczące podniesienie efektywności ich działania, tak aby były w pełni zdolne – pod względem operacyjnym, organizacyjnym i finansowym – do jak najszybszego wybudowania pierwszego promu i przejścia od prowadzonych aktualnie prac projektowych do etapu wykonawczego.

Zobacz też: Stocznia Gdańsk: legenda polskiego przemysłu wraca do gry.

Będzie się to odbywało przez daleko idące wsparcie w ramach własnych zasobów, jak również pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Co istotne, finansowy udział FRS w realizacji przedsięwzięć w tym zakresie w pełni opierać się będzie na zasadach rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań spółki za niedozwoloną pomoc publiczną.

W praktyce, w odniesieniu do procesu alokacji aktywów stoczniowych, będzie to system komunikacji celów i oczekiwań, jakie powinny być stawiane członkom rad nadzorczych i zarządom podległych spółek. Usprawni to i ureguluje m.in. dwustronny przepływ informacji o ryzykach i istotnych zdarzeniach wpływających na działalność spółek pomiędzy FRS a organem nadzoru w spółkach. W zakresie finansowania dłużnego, spółka zaproponuje instrumenty wspierające płynność finansową przedsiębiorstw, procesy restrukturyzacji oraz długoterminowe projekty inwestycyjne. Oferta finansowania obrotowego pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa, realizacji kontraktów i zamówień lub spłaty zadłużenia wobec innych banków.

Realizacja przez MSR Gryfia i SPP programu Batory, jak również podniesienie efektywności działania obydwu spółek oraz zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej, stanowić będą priorytet działań FRS jako przyszłego właściciela. Zgodnie z założeniami, przejęcie nadzoru nastąpi jeszcze w tym roku.

Podpis: Anna Molędowska

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.

Copyright © by Gremi Media S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część jak i całość utworów nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem – bez pisemnej zgody Gremi Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media S.A. lub autorów jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Materiał pochodzi z dodatku do dziennika Rzeczpospolita z 22 października 2018 roku, przygotowanego przez redakcję Portalu Stoczniowego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.