PKN ORLEN otrzymał od  Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych  informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką  została zastosowana standardowa dla drugiej fazy negocjacji procedura „stop the clock”. To korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze „zatrzymania zegara” PKN ORLEN zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja  Europejska będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej  decyzji.

Procedura „stop the clock” jest   wykorzystywana przez Komisję w pogłębionej fazie analiz, szczególnie w przypadku  skomplikowanych procesów przejęć kapitałowych. Byliśmy na to przygotowani. Obu stronom zależy, aby  transakcję przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przeprowadzić z korzyścią dla całego rynku. Jesteśmy pewni naszych argumentów i to dobry sygnał, że Komisji zależy na ich wnikliwej analizie – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Decyzja Komisji Europejskiej wynika z konieczności zebrania dodatkowych informacji. Oznacza to czasowe ograniczenie tempa procesu. To standardowa praktyka, która była stosowana m.in. w postępowaniach EON/Innogy, czy Vodafone/Certain Liberty Global Assets. W przypadku obu procesów wydano pozytywne, warunkowe decyzję.

Celem transakcji przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale. Stworzenie nowego, liczącego się na rynku dostaw ropy podmiotu jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski. Również w Europie Środkowo-Wschodniej nowy podmiot może odegrać istotną rolę co unaocznił ostatni kryzys z zanieczyszczoną rosyjską ropą. Powstanie silnego podmiotu oznacza również większe możliwości finansowe na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów projektów inwestycyjnych korzystnych dla polskiej gospodarki. Duże znaczenie nowa firma może odegrać w ochronie środowiska-przykładem mogą być planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych. Sfinalizowanie procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN daje możliwość włączenia się naszego kraju w światowy trend budowania znaczących podmiotów  na europejskim rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe rafinerie.

Nowy podmiot będzie silny regionalnie oraz nadal będzie dbał o społeczności lokalne. Połączone spółki znacznie mocniej będą mogły zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie.

Należy także podkreślić, iż wpływy z CIT, PIT i podatków od nieruchomości, jakie ponosi Grupa LOTOS pozostaną na Pomorzu. Grupa LOTOS dzięki połączeni z PKN ORLEN może  zyskć nowe zamówienia i wejść w nowe obszary działalności. Te  w których jest aktywna, m.in. elektromobilność czy w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów ma szanse dalej rozwijać. Jakkolwiek konsolidacja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Spółka deklaruje, że miejsca pracy zostaną utrzymane a pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym.

Procesy konsolidacyjne firm z branży paliwowo-energetycznej w Europie i na świecie przeprowadzono wiele lat temu. Przykładem węgierski MOL, norweski Statoil, hiszpański Repsol, portugalski GalpEnergia, włoskie ENI, austriackie OMV, francuski TOTAL.

Wszystkie zrealizowane w Europie procesy konsolidacji w żaden sposób nie ograniczyły konkurencji na rodzimych rynkach w obszarze sprzedaży paliw, czy logistyki. Tak ma być również w przypadku przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN jeżeli dojdzie do zaakceptowania przez Komisję Europejską środków zaradczych.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego. Skarb Państwa posiada w Grupie LOTOS 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.W kwietniu 2018 r. w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację kapitału. W trakcie prac nad dokumentem PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały z Komisji Europejskiej setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Brukseli na początku lipca br. Dodatkowo pod koniec sierpnia tego roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą LOTOS określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Podpis MD