Fot. Leonardo

Leonardo: dane za rok finansowy 2020 potwierdzają solidne i stabilne wyniki biznesowe z zamówieniami o wartości 13,8 miliardów euro. Pomyślna realizacja planu z dodatnimi wolnymi operacyjnymi przepływami gotówkowymi (FOCF) w wysokości 40 milionów euro. Stałe zaufanie do średnio- i długoterminowych podstaw działalności.

Grupa z powodzeniem przeszła przez 2020 rok, radząc sobie w nadzwyczajnych okolicznościach.

 • Podtrzymany silny napływ nowych zamówień o wartości 13,8 mld euro
 • Stabilne wyniki pod względem przychodów w wysokości 13,4 mld euro
 • Zysk EBITA w wysokości 938 milionów euro z solidnymi wynikami w głównych obszarach
  działalności i oszczędności kosztów równoważące presję rynku cywilnego
 • Wyniki netto w wysokości 243 milionów euro
 • Zrealizowane rekordowe wyniki pod względem wygenerowanej gotówki w czwartym
  kwartale umożliwiły dodatnie wolne operacyjne przepływy gotówkowe (FOCF) w roku
  finansowym w wysokości 40 milionów euro
 • Zintegrowany Raport za rok 2020: elementy ESG wdrożone w całej naszej działalności
  i we wszystkich ekosystemach

Solidne cele na 2021 rok.

 • Zakładając stopniową poprawę globalnej sytuacji zdrowotnej w ciągu roku z postępującą
  normalizacją warunków operacyjnych i rynkowych wraz ze znoszeniem restrykcji
 • Dalsze silne tempo sprzedaży, z nowymi zamówieniami o wartości około 14 mld euro
 • Kontynuacja stabilnych wyników finansowych z przychodami w wysokości 13,8-14,3
  miliardów euro
 • Poprawa zysku EBITA w wysokości 1 075 – 1 125 milionów euro
 • Wolne operacyjne przepływy gotówkowe (FOCF) będą korzystać na zamówieniach
  wojskowych i rządowych przy ciągłej presji po stronie zamówień z rynku cywilnego
 • Podjęte zostaną działania mające na celu uporanie się z presją po stronie zamówień
  cywilnych

Rzym, 10 marca 2021 roku – Zarząd Leonardo zebrał się 9 marca br. pod przewodnictwem Luciano Carty i przeanalizował oraz jednogłośnie zatwierdził projekt sprawozdania skonsolidowanego Grupy oraz sprawozdania finansowego Leonardo S.p.A. z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Alessandro Profumo, CEO Leonardo, stwierdził: “Uporaliśmy się z trudnym otoczeniem panującym w 2020 roku i uzyskaliśmy dobre wyniki, z zamówieniami o wartości  13,8 miliardów euro, przychodami w wysokości 13,4 miliardów euro, zyskiem EBITA w wysokości 938 milionów euro oraz FOCF w wysokości 40 milionów euro. Nasza prężna działalność w sektorze wojskowym i rządowym ma się dobrze, pozwalając nam uzyskać spodziewane wyniki pomimo wpływu Covid na działalność w sektorze cywilnym. Nasze silne podstawy oraz zasadnicze elementy naszej działalności napawają optymizmem zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i średnioterminowej. Skorzystamy z nowych możliwości jakie mogą pojawić się po Covid, wykorzystując jednocześnie nasze przekrojowe zdolności, a także jesteśmy w pełni skoncentrowani na tworzeniu zrównoważonych wartości dla wszystkich naszych interesariuszy”.

Pierwszy Zintegrowany Raport roczny Leonardo

Pierwszy Zintegrowany Raport Roczny Leonardo ma na celu zaprezentowanie w pojedynczym dokumencie pełnego, mierzalnego oraz transparentnego obrazu wartości generowanej przez Spółkę, łącząc wyniki finansowe z informacjami dotyczącymi czynników środowiskowych, w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Raport pokazuje strategie rozwoju oraz uzyskane wyniki, a także to, jak spółka tworzy innowacyjne rozwiązania wspólnie ze swoimi partnerami w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych, a także to, jak koncern odpowiedzialnie działa w krajach, w których jest obecny, i to, jak wykorzystuje cały swój kapitał, zarówno finansowy jak i nie-finansowy.

Tym samym koncern Leonardo wzmacnia swoją koncentrację na zrównoważonym rozwoju w ramach wizji na następną dekadę wyrażoną w Planie Strategicznym Be Tomorrow – Leonardo 2030, który nakreśla priorytety strategiczne leżące u podstaw ścieżki wiodącej do innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Wyniki za 2020 rok

W 2020 roku Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii w ramach scenariusza, który był niezwykły i bezprecedensowy, dzięki sile i dywersyfikacji swojego portfolio produktów i rozwiązań oraz swojej szerokiej obecności na całym świecie.

Chociaż pandemia Covid-19 wywarła wpływ na pozycję finansową i wyniki w 2020 roku, podstawy i perspektywy działalności w perspektywie średnio- i długofalowej pozostały niezmienione.

Pomimo poważnego kryzysu, który uderzył w sektor lotnictwa cywilnego oraz jego głównych graczy, koncern Leonardo dowiódł ponownie swojej odporności ponieważ jego wyniki sprzedaży były na takim poziomie, jak w poprzednim roku, jednocześnie korzystając z dużych zamówień ze strony krajowych klientów w sektorze rządowym i wojskowym.

Nawet jeśli chodzi o przychody, działania podjęte w celu ograniczenia skutków wynikających z działań rządowych na rzecz ograniczenia swobody przemieszczania się i kroków podjętych dla  ochrony zdrowia, oprócz zwiększonej produkcji w ramach programów w sektorze obronnym, zarówno w pionie lotniczym, jak i śmigłowcowym i elektronicznym, sprawiły, że wynik był praktycznie taki sam, jak w 2019 roku, tym samym rekompensując znaczny spadek tempa produkcji narzucony przez głównych klientów lotniczych, czyli firmy Boeing, Airbus i ATR.

Co prawda działania mające na celu przywrócenie pełnego wolumenu działalności oraz zagwarantowanie redukcji kosztów sprzyjały wynikom przemysłowym i rentowności, ale negatywny wpływ wywarło na nie spowolnienie odnotowane w pierwszej fazie pandemii oraz niższy popyt w sektorze lotnictwa cywilnego, który miał szczególnie negatywny wpływ na Pion Struktur Lotniczych, produkcję śmigłowców w sektorze cywilnym oraz ATR JV, które mocno ucierpiały na skutek spadku popytu ze strony operatorów w tym sektorze.

I wreszcie przepływy gotówkowe, chociaż dotknięte niższymi przychodami i spowolnieniem wywołanym pandemią, odnotowały lekko dodatnie wartości dzięki wyjatkowo wysokiemu poziomowi przychodów w ostatnim kwartale. Dług netto Grupy pozostał stabilny na poziomie z 2019 roku, czyli sprzed Covid, po wyłączeniu efektów wypłaconych dywidend, strategicznych transakcji w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz uznania należności finansowych wynikających z nowych umów najmu.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Wyniki handlowe

 • Nowe zamówienia miały wartość 13 754 milionów euro, dzięki czemu spodziewany spadek wywołamy skutkami pandemii w stosunku do poprzedniego roku został ograniczony do zaledwie 2,5%. To wynikało z uzyskania dużych zamówień od krajowych klientów w sektorach wojskowych i rządowych oraz – bardziej ogólnie – z dobrych wyników we wszystkich sektorach, co potwierdziło dobre pozycjonowanie produktów i rozwiązań Grupy na rynkach docelowych, umożliwiające zrównoważenie efektów spadku popytu w sektorze lotnictwa cywilnego oraz opóźnień w realizacji kampanii eksportowych wynikających z ograniczenia działań sprzedażowych z powodu pandemii.

· Portfel zamówień miał wartość 35 516 mln euro, co zapewni produkcję na około 2,5 roku

Źródło: Leonardo