Grupa Lotos miała 7,42 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1 mld zł zysku operacyjnego wg LIFO, powiększonego o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBITDA LIFO) w II kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto spółka poinformowała, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,08 mld zł.

“Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (“oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,00 mld zł, w tym:

– szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld zł,

– szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,21 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będą mieć poniższe zdarzenia:

1. Saldo odwróceń odpisów na aktywach trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,22 mld zł (podwyższające wynik raportowany).

2. Efekt LIFO w wysokości 0,30 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Jednocześnie spółka informuje, iż:

1. Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt “tanich warstw ropy naftowej” (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym).

2. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

3. Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~0,09 mld zł, tj. oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o ok. 0,09 mld zł. Efekt ten jest przeciwny do efektu “drogich warstw ropy naftowej” w 2 kwartale 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o ok. 0,37 mld zł.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku, zastrzeżono.

Źródło: