29 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pod­pi­sał umowę z firmą Science and Engineering Services LLC w spra­wie reali­za­cji remon­tów, mody­fi­ka­cji oraz dostawy śmi­głow­ców Sikorsky SH-60F Seahawk lot­nic­twu mor­skiemu Hiszpanii.

Powyższy kon­trakt, o war­to­ści 25,5 mln dola­rów, ma zostać zre­ali­zo­wany do końca marca 2021 roku. Udział Departamentu Obrony wynika z reali­za­cji pro­jektu poprzez pro­ce­durę FMS, w któ­rej wła­dze fede­ralne pośred­ni­czą w reali­za­cji zle­ceń obej­mu­ją­cych sprze­daż broni.

Może Cię zainteresować:

Airbus: śmigłowce morskie NH90 Sea Lion wkrótce trafią do Deutsche Marine

Airbus: śmigłowce morskie NH90 Sea Lion wkrótce trafią do Deutsche Marine

29 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pod­pi­sał umowę z firmą Science and Engineering Services LLC w spra­wie reali­za­cji remon­tów, mody­fi­ka­cji oraz dostawy śmi­głow­ców Sikorsky SH-60F Seahawk lot­nic­twu mor­skiemu Hiszpanii. Czytaj dalej
Same śmi­głowce, w licz­bie czte­rech egzem­pla­rzy, pocho­dzą z nad­wy­żek sprzę­to­wych US Navy i zostały prze­ka­zane Hiszpanii za darmo w ramach pro­ce­dury EDA.

Śmigłowce SH-60F Seahawk pozy­skane ze Stanów Zjednoczonych mają tra­fić do 5. Eskadry lot­nic­twa mor­skiego Hiszpanii, gdzie będą zastę­po­wać obec­nie eks­plo­ato­wane (i pla­no­wane do wyco­fa­nia) śmi­głowce trans­por­towe Sikorsky SH-3D Sea King. Pierwsze dwa dostar­czono w 2017 roku, a kolejne cztery mają tra­fić do Hiszpanii do końca 2021 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.