Furor Navantia / Portal Stoczniowy

21 stycz­nia w Ferrol w Hiszpanii odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Hiszpanii okrętu patro­lo­wego ESPS Furor – szó­stego przed­sta­wi­ciela typu BAM, zna­nego także jako typ Meteoro.

Okręt został zamó­wiony w ramach dru­giej tran­szy pro­gramu w listo­pa­dzie 2014 roku wraz z piątą jed­nostką serii. Jego budowa w stoczni kon­cernu Navantia w Ferrol roz­po­częła się na początku 2016 roku – według pla­nów ma tra­fić do bazy mor­skiej w Kartagenie. Obecnie pla­nuje się zamó­wie­nie kolej­nych trzech patro­low­ców tego typu.

Może Cię zainteresować:

Navantia za 2,2 mld dolarów zbuduje pięć korwet dla Arabii Saudyjskiej. Ruszyła produkcja pierwszej

Navantia za 2,2 mld dolarów zbuduje pięć korwet dla Arabii Saudyjskiej. Ruszyła produkcja pierwszej

21 stycz­nia w Ferrol w Hiszpanii odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Hiszpanii okrętu patro­lo­wego ESPS Furor – szó­stego przed­sta­wi­ciela typu BAM, zna­nego także jako typ Meteoro. Czytaj dalej

Każdy z BAMów dys­po­nuje kadłu­bami o dłu­go­ści 96 metrów oraz wypor­no­ścią docho­dzącą do 2800 ton. Na pokła­dzie zna­la­zła się auto­ma­tyczna armata Leonardo 76 mm, a także lądo­wi­sko dla wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego. Ich głów­nym zada­niem jest reali­za­cja zadań patro­lowo-poli­cyj­nych w obsza­rach kon­flik­tów małej inten­syw­no­ści oraz strefy wyłącz­no­ści gospo­dar­czej, zada­nia SAR, wspar­cia dzia­łań huma­ni­tar­nych czy wspar­cie ope­ra­cji eko­lo­gicz­nych. Dzięki temu zastę­pują okręty kilku typów, w tym fre­gaty typu Descubierta.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.