23 kwiet­nia Ministerstwo Obrony Hiszpanii oraz kon­cern pań­stwowy Navantia pod­pi­sali ocze­ki­wany kon­trakt na budowę pię­ciu fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych typu F110, które zasilą Armada Española.

Zawarta umowa ma war­tość 4,326 mld EUR i została auto­ry­zo­wany przez rząd w Madrycie 29 marca. Ich budowa ma być reali­zo­wana w stoczni w Ferrolu – około 80% kom­po­nen­tów ma dostar­czyć prze­mysł lokalny. Jednostki zastą­pią w linii sześć obec­nie eks­plo­ato­wa­nych fre­gat typu Santa María, czyli zbu­do­wa­nej lokal­nie licen­cyj­nej wer­sji ame­ry­kań­skiego typu Oliver Hazard Perry. W pro­jek­cie Hiszpanie wyko­rzy­stali wnio­ski z doświad­czeń eks­plo­ata­cyj­nych oraz budowy fre­gat typów Álvaro de Bazán (F100) i Fridtjof Nansen (dla Norwegii).

Nowe okręty mają otrzy­mać zin­te­gro­wany sys­tem walki SCOMBA. Głównym uzbro­je­niem będą kie­ro­wane poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze Standard SM-2 Block IIIB wystrze­li­wane z wyrzutni pio­no­wych Mk 41 oraz sys­temy zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych – hydro­lo­ka­cyjne: holo­wany CAPTAS 4 Compact i UMS 4110, tor­pedy Mk 54 oraz śmi­gło­wiec NH90. Większość anten sys­te­mów elek­tro­nicz­nych trafi do masztu zin­te­gro­wa­nego MASTIN, któ­rego kon­struk­cja ma obni­żyć sku­teczną powierzch­nię odbi­cia radio­lo­ka­cyj­nego. Hiszpanie prze­wi­dują także zin­te­gro­wa­nie pojaz­dów bez­za­ło­go­wych, a także (w przy­szło­ści) broni ener­ge­tycz­nej.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.