Fregaty Korea / Portal Stoczniowy

12 grud­nia połu­dnio­wo­ko­re­ań­ska agen­cja zamó­wień woj­sko­wych DAPA oraz Hyundai Heavy Industries pod­pi­sały kon­trakt doty­czący budowy kolej­nej pary fre­gat rakie­to­wych typu Daegu prze­zna­czo­nych dla Marynarki Wojennej Republiki Korei.

Umowa ma war­tość 563 mln dola­rów i obej­muje sfi­nan­so­wa­nie budowy siód­mej oraz ósmej jed­nostki serii. Według pla­nów, wejdą do służby w 2023 roku – w bie­żą­cym roku to drugi kon­trakt na budowę okrę­tów tego typu. W listo­pa­dzie DAPA zawarła umowę z Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., które kosz­to­wały Seul 557 mln dola­rów. Oba kon­cerny stocz­niowe zbu­dują po cztery jed­nostki tego typu.

Fregaty typu Daegu są roz­wi­nię­ciem pro­jektu typu Incheon, który objął sześć jed­no­stek. Obie serie zastę­pują we flo­cie fre­gaty typu Ulsan oraz kor­wety typu Pohang. Typ Daegu ma kadłub o wymia­rach 122×14 metrów i wypor­ność pełną 3600 ton. Uzbrojenie obej­muje uzbro­je­nie rakie­towe róż­nych typów, arty­le­rię.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.