Podsumowanie założeń oraz celów powstania dokumentu. 

Niniejsza Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP to efekt prac zespołu autorskiego złożonego z ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Marynarki Wojennej, Rady Budowy Okrętów i Instytutu gen. Józefa Hallera, wspomaganych wiedzą oraz doświadczeniem przedstawicieli innych resortów i instytucji. Jest to propozycja wdrożenia systemowych działań państwa w obszarze bezpieczeństwa morskiego, w szczególności w zakresie przeznaczenia i wykorzystania polskich sił morskich oraz planowania ich rozwoju. Wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań nie tylko przyczyni się do wzmocnienia tego podsystemu bezpieczeństwa, wzrostu znaczenia Polski na forum międzynarodowym oraz jej awansu do grona państw morskich, ale także do efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom i obniżenia poziomu napięcia w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.
Ideę strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego RP prezentuje rysunek zamieszczony u góry artykułu.
Z analizy obecnego potencjału polskich sił morskich, w szczególności potencjału, jakim dysponuje Marynarka Wojenna RP wynika, że nie jest on adekwatny do postawionych zadań oraz akwenów, na których mają być realizowane. Podjęcie działań naprawczych w tym zakresie jest nie tylko pilną potrzebą, ale wręcz nieodzownym warunkiem odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu międzynarodowym.
Prezentowana Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP nie wyczerpuje tematyki. Głównym celem autorów jest zainicjowanie debaty na temat bezpieczeństwa morskiego Polski oraz zainspirowanie podmiotów państwowych różnego szczebla posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego do podjęcia wspólnych prac systemowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa morskiego Polski i warunków jej nieskrępowanego rozwoju. Taka debata powinna w przyszłości zaowocować przyjęciem całościowej Strategii morskiej RP.

Źródło: Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP