MH-60R dla Indii / Portal Stoczniowy

16 listo­pada prasa hin­du­ska poin­for­mo­wała, że rząd Indii wysłał do Stanów Zjednoczonych doku­menty nie­zbędne do uru­cho­mie­nia pro­cesu auto­ry­za­cji zakupu par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk.

Letter of Request ma tra­fić do Departamentu Stanu, który w ciągu kilku naj­bliż­szych mie­sięcy może wydać zgodę na sprze­daż eks­por­tową w ramach pro­gramu FMS. Hindusi chcą kupić 24 MH-60R Seahawk w try­bie pil­nym – media hin­du­skie spe­ku­lują, że pod­pi­sa­nie kon­traktu może nastą­pić do końca 2019 roku. To zaś może umoż­li­wić przy­spie­sze­nie dostaw, a także wydłu­żyć życie linii mon­ta­żo­wej MH-60R Seahawk o kolejne lata. Same dostawy prze­wi­dy­wane są na lata 2020–24 i pozwolą na zwięk­sze­nie poten­cjału ope­ra­cyj­nego Marynarki Wojennej.

Może Cię zainteresować:

tkMS wygrywa wyścig po kontrakt na fregaty rakietowe dla Egiptu. Umowa podpisana

Prasa hin­du­ska podała, że rząd Indii wysłał do Stanów Zjednoczonych doku­menty nie­zbędne do uru­cho­mie­nia pro­cesu auto­ry­za­cji zakupu par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk. Czytaj dalej

Obecnie okręty eskor­towe dys­po­nują nie­wielką liczbą pokła­do­wych śmi­głow­ców zdol­nych do poszu­ki­wa­nia i zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych. Sprawa jest paląca, gdyż Hindusi odno­to­wują rosnącą liczbę chiń­skich jed­no­stek, które ope­rują na wodach Oceanu Indyjskiego. W przy­szło­ści lot­nic­two mor­skie Indii chce kupić do 123 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych, to zaś może dać szanse na kolejne zle­ce­nia dla pro­gramu MH-60R Seahaw.

Obecnie MH-60R tra­fiły na eks­port do Australii oraz Danii. Dodatkowo pierw­sze egzem­pla­rze odbiera Arabia Saudyjska. Obok Indii Lockheed Martin pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe m.in. w Meksyku, Republice Federalnej Niemiec, Tajwanie, Wietnamie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.