Imphal niszczyciel / Portal Stoczniowy

20 kwiet­nia w stoczni Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. w Mumbaju (wcze­śniej Mazagon Dock Ltd.) odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia nisz­czy­ciela rakie­to­wego Imphal, trze­ciej jed­nostki pro­jektu 15B budo­wa­nej dla Marynarki Wojennej Indii.

Stępkę okrętu poło­żono 19 maja 2017, a według pla­nów do służby trafi on w 2023 roku. Cała seria liczy cztery jed­nostki, które znaj­dują się w róż­nych sta­diach budowy – pro­to­ty­powy INS Visakhapatnam ma wejść do linii w 2021 roku.

Niszczyciele typu Visakhapatnam sta­no­wią kolejny etap ewo­lu­cji okrę­tów tej klasy powsta­ją­cych w Indiach. Linię roz­wo­jową zapo­cząt­ko­wał trzy­okrę­towy typ Delhi (pro­jekt 15), opra­co­wany przy współ­udziale rosyj­skiego Północnego Biura Projektowo-Konstrukcyjnego z Sankt Petersburga. W kolej­nej odsło­nie – typie Kolkata (pro­jekt 15A) – udział lokal­nej myśli tech­nicz­nej był już pełny. Pomimo opar­cia się na kon­struk­cjach poprzed­ni­ków, sza­cun­kowy koszt budowy nisz­czy­cieli pro­jektu 15B opiewa na kwotę około 4 mld USD. Wśród róż­nic w sto­sunku do poprzed­nika należy wymie­nić: uzbro­je­nie w 127 mm armatę auto­ma­tyczną Leonardo Oto Melara Lightweight L/64, prze­nie­sie­nie anteny sonaru kadłu­bo­wego do gruszki dzio­bo­wej, zmianę aran­ża­cji masz­tów oraz mostka, zapla­no­wano mon­taż układu bez­piecz­nego wta­cza­nia śmi­głow­ców do i z han­garu zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo wiro­pła­tów pokła­do­wych oraz nowe cyfrowe układy kie­ro­wa­nia i ste­ro­wa­nia.

Niszczyciele typu Visakhapatnam mają dłu­gość 163 m, sze­ro­kość 17,5 m i wypor­ność pełną 7400 t. Napęd składa się z czte­rech tur­bin gazo­wych, które mają pozwo­lić na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej powy­żej 30 węzłów. Głównym źró­dłem infor­ma­cji będzie wie­lo­funk­cyjna sta­cja radio­lo­ka­cyjna IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR. Oprócz wspo­mnia­nej armaty, uzbro­je­nie obej­mie cztery 30 mm zestawy obrony bez­po­śred­niej AK-630M, dwie wyrzut­nie pio­nowe poci­sków prze­ciw­lot­ni­czych IAI Barak 8 (2×16) oraz dwie wyrzut­nie pio­nowe poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych PJ-10 BrahMos (2×8). Uzupełnieniem będą wyrzut­nie Larsen & Toubro ITTL tor­ped cięż­kich kal. 533 mm oraz dwie wyrzut­nie rakie­to­wych bomb głę­bi­no­wych IRL. W rufo­wej czę­ści nad­bu­dówki znaj­dują się dwa han­gary dla śmi­głow­ców pokła­do­wych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.