Indonezja / Portal Stoczniowy

12 kwiet­nia w stoczni PT PAL w Surabai odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu pod­wod­nego KRI Alugoro, pierw­szej jed­nostki tej klasy zmon­to­wa­nej przez indo­ne­zyj­ski prze­mysł stocz­niowy.

Jest to trzeci okręt typu Nagapasa, , czyli eks­por­to­wej wer­sji połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej serii Chang Bogo, będą­cej z kolei licen­cyjną kopią nie­miec­kiego typu 209/1400. Trzy takie jed­nostki zostały zamó­wione przez wła­dze w Dżakarcie w połu­dnio­wo­ko­re­ań­skim kon­cer­nie Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Dwie pierw­sze zbu­do­wała stocz­nia DSME w Okpo w Republice Korei i prze­ka­zała zama­wia­ją­cemu w sierp­niu 2017 oraz kwiet­niu 2018. Trzecia jed­nostka, na mocy umowy o trans­fe­rze tech­no­lo­gii, powstała już w Indonezji z pakie­tów mate­ria­ło­wych przy­go­to­wa­nych przez DSME. Podpisanie kon­traktu w Indonezji, to pierw­szy suk­ces połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiego prze­my­słu stocz­nio­wego doty­cząc eks­portu okrę­tów pod­wod­nych. Ponadto jest to pierw­szy przy­pa­dek reek­sportu jed­no­stek tej klasy, po tym jak ich pro­du­cent sam pozy­skał tech­no­lo­gię ich budowy w kraju trze­cim – w tym przy­padku była to Republika Federalna Niemiec.

Jednocześnie, 12 kwiet­nia, wła­dze Indonezji poin­for­mo­wały o pod­pi­sa­niu nowego kon­traktu z połu­dnio­wo­ko­re­ań­ską agen­cją zamó­wień woj­sko­wych DAPA w spra­wie zamó­wie­nia trzech kolej­nych okrę­tów typu Chang Bogo (209/1400). Obecnie brak infor­ma­cji o szcze­gó­łach poro­zu­mie­nia oraz miej­scu budowy jed­no­stek, wia­domo iż ma war­tość około 1 mld USD. Dzięki niemu Indonezja będzie dys­po­no­wać ośmioma okrę­tami pod­wod­nymi. Poza wymie­nioną szóstką typu 209/1400 w linii pozo­stają dwa typu Cakra, czyli star­szej odmiany 2091300, zbu­do­wane na początku lat 80. w nie­miec­kiej stoczni HDW w Kilonii i pod­dane remon­towi oraz moder­ni­za­cji w Republice Korei w latach 2004 – 2006 i 2009 – 2012.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.