Fot. Gdynia Rodzinna

10.11.2020r. Portal Stoczniowy informował o interpelacji złożonej przez gdańskiego posła Kacpra Płażyńskiego w sprawie ulgi abolicyjnej i ubezpieczeń społecznych marynarzy  https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/interpelacja-posla-kacpra-plazynskiego-2/

Nie ma jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jest natomiast odpowiedź z Ministerstwa Finansów od Podsekretarza Stanu  Pana Jana Sarnowskiego którą  poniżej publikujemy.

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 14078 Pana Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego dotyczącej wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 maja 2019 r. dotyczącego zabezpieczeń społecznych marynarzy zatrudnionych przez armatorów unijnych na statkach tzw. wygodnych bander oraz likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy, przedstawiam następujące wyjaśnienia w zakresie zmian stosowania ulgi abolicyjnej dla marynarzy.

Zmiany zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm., dalej „ustawa PIT”), zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zwanej dalej „ustawą”.

W zakresie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody za granicą, w ustawie przewidziana jest zmiana zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PIT.

Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Limit ten odpowiada kwocie zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT, przewidzianej dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł. Z ulgi abolicyjnej będą zatem mogli dalej korzystać wszyscy podatnicy, tylko odliczenie od podatku z tytułu ulgi nie będzie mogło przekroczyć kwoty 1360 zł.

Według danych dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., odliczenia od podatku tzw. ulgi abolicyjnej dokonało 67 tys. podatników na łączną kwotę 261 mln zł. W tej grupie, kwotę odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej przekraczającą 1360 zł wykazało 26 tys. podatników, tj. 39% podatników dokonujących przedmiotowego odliczenia. Oznacza to, iż większość podatników będzie mogła dalej korzystać z ulgi abolicyjnej na niezmienionych zasadach.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że omawiane rozwiązanie zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej poddane zostało konsultacjom publicznym i społecznym. Część uwag zgłoszonych 2 przez podmioty społeczne wyrażało obawy przed skutkami likwidacji ulgi abolicyjnej. W szczególności liczne uwagi zostały zgłoszone przez środowisko marynarzy.

Odnosząc się do powyższego, w ustawie wprowadzone zostały przepisy utrzymujące stosowanie ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach (bez zastosowania limitu odliczenia z tytułu tej ulgi), do niektórych przychodów z pracy oraz usług świadczonych za granicą poza terytorium lądowym państw, w brzmieniu następującym: „Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.” (art. 27g ust. 5 ustawy PIT).

W związku z powyższym, limit odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej nie znajdzie zastosowania do dochodów z tytułu pracy najemnej lub z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a lub z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw, a zatem również do dochodów marynarzy.

Rozwiązanie to jest wyrazem uwzględnienia specyficznych uwarunkowań wykonywania zawodów poza terytorium lądowym państw, wpływających w sposób istotny na warunki bytowe zarówno marynarzy jak i ich rodzin.

W świetle powyższego, wejście w życie omawianych zmian ulgi abolicyjnej nie będzie wywierać wpływu na dochody marynarzy uzyskiwane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw, gdyż będą oni uprawieni do odliczania ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z obecnie obwiązującymi zasadami.

Z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Jan Sarnowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Jeżeli się ukarze odpowiedź od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Portal Stoczniowy niezwłocznie Państwa poinformuje.

Źródło: sejm.gov.pl