Przebieg i dotychczasowe rezultaty procesu modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP nie wymagają, z perspektywy dzisiejszej, mniej lub bardziej krytycznych komentarzy, gdyż aktualny stan sił morskich naszego państwa jest ewidentnie daleki od oczekiwań. Co można zrobić aby w przyszłości nie powielać dotychczasowych błędów? Na to pytanie, stara się odpowiedzieć dopiero co wydana książka „Inżynieria zarządzania programami modrnizacyjnymi w siłach morskich. Wybrane zagadnienia”.

Publikacja ta ukazuje inny wariant podejścia do tej problematyki. Opracowanie prezentuje sposób, w jaki można rozwiązywać zagadnienia związane z modernizacją sił morskich, wykorzystując znane metody i narzędzia z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, które mają zastosowanie w praktyce gospodarczej.

W wiodacych państwach NATO nie jest to czymś szczególnym, dlatego rodzi się pytanie, dlaczego Polska, jako długoletni członek Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego, nie stosowała dotąd  takich praktyk? Zachęcamy więc do zapoznania się niniejszą publikacją, zaznaczając, że nie jest to opracowanie należące do łatwych. Wymaga od czytelnika zagłębienia się w pewne meandry nauk o zarządzaniu i jakości. Ale może właśnie takie podejście do poruszonego problemu, umożliwi w przyszłości pokonanie imposibilizmu w zakresie rozwoju i modernizacji, toczącego od lat nasze siły morske.

Inżynieria zarządzania to obszar teorii i praktyki, zajmujący się nowoczesnymi metodami podejmowania optymalnych decyzji, wykorzystując dostępne informacje oraz bazy danych, stosując odpowiednie narzędzia do rozwiązywania określonych problemów decyzyjnych oraz przewidując i oceniając ryzyko, mogące się pojawić w trakcie realizacji danego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa publikacja koncentruje się na wybranych problemach zarządzania programem modernizacji sił morskich. Zagadnienie to jest skomplikowane, czego dowodem są dotychczasowe rezultaty i wyniki realizowanych przedsięwzięć, których materializacja pozostaje w znakomitej większości w sferze planów i zamierzeń. W związku z powyższym nasuwa się podstawowy wniosek, czy nie należałoby zmienić podejścia do rozwiązania tego problemu i towarzyszących mu procesów. Tego właśnie dotyczy tematyka niniejszego opracowania.

Zaproponowano w nim naukowe podejście do problemu zarządzania programem modernizacji sił morskich, prezentując sposób, w jaki można zastosować metody i narzędzia stosowane
w naukach o zarządzaniu i jakości do obszaru bezpieczeństwa i ekonomiki obronności. Przedstawiono pewien model działania, złożony z następujących po sobie etapów, wspartych konkretnymi narzędziami, których konsekwentna realizacja winna przynieść w pełni uzasadnione rozwiązania, wykluczając wszelkie domniemania i podejście życzeniowe. Poruszane zagadnienia wymagają od czytelnika pewnej wiedzy zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak też problematyki modernizacji sił morskich.
W związku z powyższym publikacja przeznaczona jest dla personelu zarówno wojskowego, jak i cywilnego, zaangażowanego w proces planowania i realizacji rozwoju sił zbrojnych. Można ją też wykorzystać w procesie dydaktycznym na studiach podyplomowych, a także na specjalistycznych kursach i szkoleniach dla kadry średniego oraz wyższego szczebla kierowniczego i dowódczego resortu obrony narodowej. Niesie walory poznawcze dla środowiska dziennikarskiego a także innych osób, zainteresowanych przedmiotową problematyką. Jest to na pewno ,,inny wariant’’ zarządzania programem modernizacji sił morskich, mający ułatwić wykonalność tego procesu.

Autor: Bohdan Pac