James Fischer Defence / Portal Stoczniowy

24 stycz­nia bry­tyj­ska firma JFD poin­for­mo­wała o zawar­ciu wie­lo­mi­lio­no­wego kon­traktu na zapro­jek­to­wa­nie i budowę pod­wod­nego sys­temu ratow­ni­czego prze­zna­czo­nego dla sił mor­skich Republiki Korei.

Pojazd ma sta­no­wić wypo­sa­że­nie nowego okrętu ratow­ni­czego, który został zamó­wiony w grud­niu zeszłego roku w stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Może Cię zainteresować:

Dostarczono drugi zestaw ratownictwa podwodnego dla Marynarki Wojennej Indii

Dostarczono drugi zestaw ratownictwa podwodnego dla Marynarki Wojennej Indii

Pojazd ma sta­no­wić wypo­sa­że­nie nowego okrętu ratow­ni­czego, który został zamó­wiony w grud­niu zeszłego roku w stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Jednostka […] Czytaj dalej

Jednostka ma tra­fić do służby w 2022 roku i zastąpi wów­czas okręt ratow­ni­czy Cheonghaejin. Pojazd pod­wodny ma zostać dostar­czony do klienta w 2021 roku, co pozwoli na reali­za­cję prób mor­skich na obsza­rze wód Półwyspu Koreańskiego. Według dostęp­nych infor­ma­cji, nowy okręt ratow­ni­czy będzie posia­dać wewnątrz­ka­dłu­bowy basen słu­żący do prze­cho­wy­wa­nia i wodo­wa­nia pojazdu ratow­ni­czego – jego budowa ma umoż­li­wić zej­ście do 500 metrów i ewa­ku­ację załóg jed­no­stek pod­wod­nych. Dzięki base­nowi ope­ra­cje ratow­ni­cze mają być pro­wa­dzone przy falo­wa­niu do 4 metrów.

JFD dostar­czył pierw­szy pojazd ratow­nic­twa mor­skiego do Republiki Korei w 2009 roku. Oba pojazdy pozwolą na zabez­pie­cze­nie dzia­łań okrę­tów pod­wod­nych Republiki Korei, któ­rych liczba sys­te­ma­tycz­nie rośnie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.