AW101 Marynarka Wojenna / Portal Stoczniowy

30 listo­pada, nie­ofi­cjal­nie, Inspektorat Uzbrojenia zakoń­czył przyj­mo­wa­nie ofert w prze­targu na zakup nowych śmi­głow­ców ZOP/CSAR prze­zna­czo­nych dla Brygady Lotnictwa MW. Pomimo nie­jaw­nego cha­rak­teru pro­ce­dury, jedy­nym ofe­ren­tem jest WSK-PZL Świdnik S.A. ze śmi­głow­cem AW101.

Postępowanie prze­tar­gowe, doty­czące czte­rech maszyn w wer­sji zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych (ZOP) z funk­cją ratow­nic­twa bojo­wego CSAR, zostało ogło­szone w paź­dzier­niku 2016 roku.

Może Cię zainteresować:

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

30 listo­pada, nie­ofi­cjal­nie, Inspektorat Uzbrojenia zakoń­czył przyj­mo­wa­nie ofert w prze­targu na zakup nowych śmi­głow­ców ZOP/CSAR prze­zna­czo­nych dla Brygady Lotnictwa MW. Pomimo nie­jaw­nego cha­rak­teru pro­ce­dury, jedy­nym ofe­ren­tem jest WSK-PZL Świdnik S.A. ze śmi­głow­cem AW101. Czytaj dalej
Wstępne oferty zło­żyły dwa pod­mioty – repre­zen­tu­jący kon­cern Leonardo WSK-PZL Świdnik S.A. oraz Airbus Helicopters. Ten pierw­szy ofe­ruje AW101, a drugi (według dostęp­nych infor­ma­cji) pro­po­no­wał woj­sku ponow­nie H225M Caracal. Ostatecznie ofertę, pomimo prze­su­nię­cia ter­minu przez Inspektorat Uzbrojenia, zło­żył jedy­nie WSK-PZL Świdnik S.A.

Niestety ze względu na nie­jawną pro­ce­durę zakupu brak infor­ma­cji o wyma­ga­niach ze strony zama­wia­ją­cego, a także war­to­ści prze­sła­nej oferty. Być może szcze­góły zostaną upu­blicz­nione przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ciągu naj­bliż­szych tygo­dni. Nowe śmi­głowce mają pozwo­lić na zastą­pie­nie czę­ści śmi­głow­ców Mi-14PŁ oraz Mi-14PŁ/R, któ­rych eks­plo­ata­cja zakoń­czy się około 2023 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.