MH-60 / Portal Stoczniowy

2 kwiet­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Powyższy krok jest zwią­zany z for­mal­nym zapo­trze­bo­wa­niem lot­nic­twa mor­skiego tego kraju, które jest znane od zeszłego roku.

Może Cię zainteresować:

Royal Navy powróci w wielkim stylu? Brytyjczycy chcą wykorzystać flotę do utrzymywania spokoju na świecie

Royal Navy powróci w wielkim stylu? Brytyjczycy chcą wykorzystać flotę do utrzymywania spokoju na świecie

2 kwiet­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Czytaj dalej

W ramach doku­men­ta­cji, którą prze­słano w celu dal­szej auto­ry­za­cji do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Indie są zain­te­re­so­wane zaku­pem 24 śmi­głow­ców MH-60R Seahawk wraz z pakie­tem czę­ści zamien­nych obej­mu­ją­cych sta­cje radio­lo­ka­cyjne AN/APS-153(v) (6 zapa­so­wych), sil­ni­ków T700-GE-401C (12 zapa­so­wych), sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych ALFS (4 zapa­sowe), elek­tro­op­tycz­nych gło­wic obser­wa­cyjno-celow­ni­czych AN/AAS-44C(v) (6 zapa­so­wych), ukła­dów nawi­ga­cji EGI z modu­łem SAASM (6 zapa­so­wych). Dodatkowo pakiet obej­muje 1000 boi hydro­aku­stycz­nych róż­nych typów, 10 kie­ro­wa­nych poci­sków AGM-114 Hellfire, 5 makiet gaba­ry­towo-maso­wych CATM AGM-114M, 4 szkolne poci­ski AGM-114Q, 38 modu­łów kie­ro­wa­nia APKWS prze­zna­czo­nych dla 70 mm poci­sków rakie­to­wych, 30 tor­ped Mk.54, 12 kara­bi­nów maszy­no­wych M240D, takiej samej liczby GAU-21, 70 kom­ple­tów gogli nok­to­wi­zyj­nych AN/AVS-9, poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych NSM (4 makiety gaba­ry­towo-masowe oraz 2 symu­la­tory). Co cie­kawe, pakiet ma także objąć poje­dyn­czy śmi­gło­wiec MH-60R prze­bu­do­wany z wer­sji SH-60B, który ma pocho­dzić z nad­wy­żek sprzę­to­wych US Navy i być prze­ka­zany za darmo w ramach pro­ce­dury EDA – pła­to­wiec ma zostać wyko­rzy­stany jako pomoc szkolno-tre­nin­gowa. Całość wyce­niono na mak­sy­malną kwotę 2,6 mld USD.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: pierwsza „Warszawianka” dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowana

Okręty podwodne: pierwsza „Warszawianka” dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowana

2 kwiet­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Czytaj dalej

Według dostęp­nych infor­ma­cji, Hindusi pla­nują pil­nie zre­ali­zo­wać powyż­szy kon­trakt – dostawy prze­wi­dziano na lata 2020 – 24 i mają pozwo­lić na zwięk­sze­nie poten­cjału ope­ra­cyj­nego lot­nic­twa mor­skiego. Obecnie indyj­skie okręty dys­po­nują nie­wielką liczbą śmi­głow­ców zdol­nych do poszu­ki­wa­nia i zwal­cza­nia jed­no­stek poten­cjal­nego prze­ciw­nika.

Dla pro­gramu MH-60R Seahawk zdo­by­cie kon­traktu w Indiach może pozwo­lić na chwile odde­chu. Obecnie linia mon­ta­żowa koń­czy prace nad reali­za­cją kon­traktu dla Arabii Saudyjskiej, a także wyczer­pują się zamó­wie­nia ze strony US Navy. Lockheed Martin pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe w róż­nych czę­ściach globu, można wymie­nić tu m.in. Meksyk, Republikę Federalną Niemiec, Tajwan oraz Wietnam.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.