Najważniejszymi determinantami wyboru kierunków rozwoju SM RP powinny być precyzyjnie zdefiniowane, określone i powszechnie akceptowane interesy i cele morskie państwa.

Polska, posiadając największy w swej ponadtysiącletniej historii dostęp do morza, powinna w maksymalnym stopniu wykorzystać go dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współkształtowania przyjaznego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Osiągnięcie tego celu pozwoli na wzmocnienie znaczenia Polski na forum międzynarodowym, szczególnie w NATO i UE. Dla SM RP osadzenie Polski w strukturach euroatlantyckich otworzyło możliwości działania w niespotykanym dotychczas zakresie. Obok pełnienia funkcji stricte zapewniających bezpieczeństwo morskie państwa, powinny posiadać zdolności do budowania jego międzynarodowej pozycji i prestiżu. Tak więc zasadniczą misją realizowaną przez SM RP winno być trwałe wprowadzenie Polski do kręgu państw morskich, jako aktywnego uczestnika działań współtworzących światowy porządek. Dodatkowo, z  racji swojej wszechstronności w  stosunkach międzynarodowych, SM RP wykorzystując swoją naturalną łatwość budowania i podtrzymywania układów międzynarodowych, uzyskałyby możliwość współkształtowania ponadnarodowych systemów bezpieczeństwa. Realizowanie tej misji ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa narodowego. Morze jest obszarem bardzo intensywnej współpracy politycznej i budowy więzi społecznych oraz gospodarczych. Rolą systemu bezpieczeństwa morskiego państwa jest tych wartości bronić, chronić i rozwijać – własnymi siłami, a także przy wsparciu państw sojuszniczych i koalicyjnych. Rolą państwa i obywateli jest ten system wspierać, ponieważ interesy bezpieczeństwa oraz szanse cywilizacyjne kraju są ściśle powiązane z nowoczesnym i zrównoważonym zagospodarowaniem naszej obecności w światowym systemie morskim. Polska swoje interesy morskie powinna realizować we wszystkich trzech wymienionych uprzednio przestrzeniach, korzystając z możliwości gwarantowanych przez prawo międzynarodowe publiczne i jego dział – międzynarodowe prawo morza. W odróżnieniu od środowiska kontynentalnego (lądowego), ich zasięg jest praktycznie nieograniczony. Na morzach i oceanach, opierając się na jednej z najstarszych i najbardziej zakorzenionych zasad prawa narodów – zasadę wolności mórz i oceanów – na końcu świata można działać jak u siebie. Formuła ta, tworząc przestrzeń umożliwiającą maksymalizowanie własnych interesów morskich, może równocześnie rodzić międzynarodowe spory i konflikty o różnej intensywności. Realizacja polskich interesów morskich wymaga posiadania i wykorzystywania odpowiednich sił i środków do ich ochrony. Bezpieczeństwo to może być zapewniane w wymiarach narodowym, regionalnym i globalnym. Interesy narodowe określone zostały w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wynikają z nich morskie interesy narodowe, które z kolei definiują interesy w obszarze bezpieczeństwa morskiego – przedstawione na rysunku 7.

Rysunek 7 . Interesy w obszarze bezpieczeństwa morskiego RP.

Źródło: opracowanie własne

Źródło: Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczpospolitej Polskiej