Rosja, przemysł stoczniowy / Portal Stoczniowy

3 grud­nia pre­zes Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej poin­for­mo­wał, że Ministerstwo Obrony Rosji pod­jęło decy­zję o zamó­wie­niu kolej­nej par­tii okrę­tów desan­to­wych pro­jektu 11711, które dołą­czą już zamó­wio­nych. Co ważne, kon­trakt ocze­kuje na pod­pis.

W ramach nowej umowy pla­no­wany jest zakup dwóch lub trzech desan­tow­ców, które dołą­czą do pro­to­ty­po­wego Iwan Grien, który znaj­duje się w służ­bie od czerwca, a także dru­giej jed­nostki, która znaj­duje się w budo­wie w stoczni Jantar w Kaliningradzie. Ma ona zostać prze­ka­zana flo­cie w przy­szłym roku, o ile spraw­nie pójdą próby mor­skie.

Może Cię zainteresować:

Rosyjsko-ukraiński kryzys w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest nagranie z ataku na morzu [WIDEO]

Rosyjsko-ukraiński kryzys w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest nagranie z ataku na morzu [WIDEO]

3 grud­nia pre­zes Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej poin­for­mo­wał, że Ministerstwo Obrony Rosji pod­jęło decy­zję o zamó­wie­niu kolej­nej par­tii okrę­tów desan­to­wych pro­jektu 11711, które dołą­czą już zamó­wio­nych. Co ważne, kon­trakt ocze­kuje na pod­pis. Czytaj dalej
Kolejne okręty tego typu mają także powsta­wać w stoczni Jantar. W ich przy­padku mowa o mody­fi­ka­cjach bazo­wa­nego pro­jektu, enig­ma­tycz­nie wymie­niono zmiany doty­czące kadłuba. Według czę­ści źró­deł, pro­to­ty­powy Iwan Grien tra­pią pro­blemy zwią­zane z nie­za­wod­no­ścią pracy maszy­nowni. Dotychczas Ministerstwo Obrony Rosji nie dekla­ro­wało chęci budowy kolej­nych okrę­tów desan­to­wych tego typu.

Jednostki pro­jektu 11711 mają wypor­ność pełną docho­dzącą do 6600 ton i mogą zabrać do 13 czoł­gów pod­sta­wo­wych lub 36 lżej­szych pojaz­dów opan­ce­rzo­nych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.