10 maja br. Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kolejnych dwóch umów zwią­za­nych z pra­cami remon­to­wymi na pokła­dzie okrętu podwod­nego ORP Orzeł, który obec­nie prze­cho­dzi prace napraw­cze zwią­zane z ubie­gło­rocz­nym poża­rem.

W ramach prze­tar­gów, które ogło­szono w kwiet­niu br., udało się wybrać usłu­go­daw­ców na naprawę pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów typu CN23 oraz NCW40/15, a także naprawę urzą­dze­nia DKS, sys­temu pomiaru izo­la­cji Omega oraz urzą­dze­nia Kontrol-24. Prace przy napra­wie mecha­ni­zmów CN23 oraz NCW40/15 prze­pro­wa­dzi firma Akwen Service S.C. z Gdyni, która zaofe­ro­wała kwotę 37,4 tys. zło­tych, a pozo­stałe prace prze­pro­wa­dzi JT Ship Service z Gdyni (150 tys. zło­tych).

Cały czas, pomimo kolej­nej próby, nie udało się zna­leźć pod­miotu, który zre­ali­zo­wałby naprawę gniazd i kabli do zasi­la­nia. Pod koniec kwiet­nia br. postę­po­wa­nie w tej spra­wie zostało unie­waż­nione ze względu na brak ofert.

Majowe umowy to kolejne tego­roczne zle­ce­nia na prace na okrę­cie. W stycz­niu pod­pi­sano kon­trakty na czysz­cze­nie i kon­ser­wa­cję prze­działu V (118,7 tys. zło­tych), a także wery­fi­ka­cję stanu tech­nicz­nego urzą­dze­nia DKS, sys­temu pomiaru izo­la­cji Omega, auto­ma­tyki Pałładij E oraz sygna­li­za­cji tablic GSE i PPS (33 tys. zło­tych).

Materiał Zespołu Badań i Analiz Militarnych – www.zbiam.pl