Littoral Combat Ship / Portal Stoczniowy

2 marca w Charleston w Południowej Karolinie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Charleston (LCS-18) – kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Independence.

Może Cię zainteresować:

Littoral Combat Ship – najgorsze okręty w historii marynarki wojennej USA?

Littoral Combat Ship – najgorsze okręty w historii marynarki wojennej USA?

2 marca w Charleston w Południowej Karolinie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Charleston (LCS-18) – kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Independence. Czytaj dalej

Okręt został zamó­wiony w grud­niu 2010 roku. Jego budowa została zre­ali­zo­wana w stoczni Austal USA w Mobile w sta­nie Alabama. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce 28 czerwca 2016 roku, a wodo­wa­nie 14 wrze­śnia 2017 roku. Jest to dzie­wiąty przed­sta­wi­ciel typu Independence, podob­nie jak pozo­stałe trafi na Zachodnie Wybrzeże – jego pierw­szym por­tem macie­rzy­stym będzie San Diego w Kalifornii.

Obecnie w Mobile pro­wa­dzone są prace stocz­niowe przy sze­ściu kolej­nych okrę­tach. Dodatkowo Departament Obrony zamó­wił cztery następne, które mają zamknąć budowę całej serii.

Według pla­nów, w bie­żą­cym roku US Navy pla­nuje wysłać do dzia­łań ope­ra­cyj­nych dwa okręty typu Independence (USS Montgomery oraz USS Gabrielle Giffords), które zostaną prze­ba­zo­wane do Singapuru. W opar­ciu o powyż­szą bazę, mają peł­nić zada­nia na wodach Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.