KSS III / Portal Stoczniowy

14 wrze­śnia w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering w Okpo odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu pod­wod­nego Dosan Ahn Chang-ho, pierw­szego przed­sta­wi­ciela typu KSS III budo­wa­nego dla Marynarki Wojennej Republiki Korei.

Jest to pierw­szy zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany w Republice Korei okręt pod­wodny. Dotychczas lokalne stocz­nie reali­zo­wały budowy na bazie licen­cji nie­miec­kich (Typ 209 i Typ 214). Łącznie pro­gram prze­wi­duje budowę dzie­wię­ciu okrę­tów (w trzech trzy­okrę­to­wych seriach), które mogą róż­nić się od sie­bie pod wzglę­dem wypo­sa­że­nia i kon­fi­gu­ra­cji. Budowa pierw­szego roz­po­częła się w maju 2016 roku. Według pla­nów pro­to­typ ma wejść do służby do 2021 roku, a goto­wość ope­ra­cyjną uzy­skać rok póź­niej. Obecnie w stocz­niach kore­ań­skich (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering oraz Hyundai Heavy Industries) budo­wane są dwa kolejne okręty.

Zobacz też: Rosja: nowe elektryczne torpedy wejdą na uzbrojenie w 2019 roku.

Okręty pod­wodne typu KSS III mają kadłuby o dłu­go­ści 83,3 metrów i 9,6 metrów sze­ro­ko­ści. Wyporność nawodna ma oscy­lo­wać w gra­nicy 3400 ton, a pod­wodna 3700 ton. Zasięg ope­ra­cyjny ma pozwa­lać na prze­pły­nię­cie do 10 tys. mil mor­skich. Według czę­ści źró­deł, pierw­sza tran­sza jed­no­stek ma otrzy­mać pio­nową wyrzut­nię dla sze­ściu poci­sków manew­ru­ją­cych.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.