Lockheed Martin / Portal Stoczniowy

18 grud­nia Lockheed Martin poin­for­mo­wał o dostar­cze­niu pierw­szych prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków LRASM do jed­no­stek ope­ra­cyj­nych USAF. Powyższe wyda­rze­nie ozna­cza, że pro­du­cent reali­zuje pro­gram wyprze­dza­jąc zakła­dany har­mo­no­gram.

Rozpoczęcie dostaw poci­sków do jed­no­stek ozna­cza także, że sys­tem osią­gną wstępną goto­wość ope­ra­cyjną. Dotychczas LRASM został zin­te­gro­wany i wdro­żony do uzbro­je­nia w eska­drach wypo­sa­żo­nych w bom­bowce B-1B Lancer, w przy­szłym roku do grona nosi­cieli dołą­czą F/A-18E/F Super Hornet. Pociski LRASM mają być wyko­rzy­sty­wane do zwal­cza­nia przez samo­loty celów pły­wa­ją­cych, dzięki swo­jemu zasię­gowi nosi­ciel ma znaj­do­wać się w bez­piecz­nej odle­gło­ści od rakie­to­wych sys­te­mów anty­do­stę­po­wych znaj­du­ją­cych się na pokła­dach okrę­tów bądź bate­rii lądo­wych.

Lockheed Martin AGM-158C LRASM jest roz­wo­jową wer­sją poci­sku manew­ru­ją­cego AGM-158 JASSM. Jej opra­co­wa­nie jest zwią­zane wła­śnie z rosną­cym zaawan­so­wa­niem tech­nicz­nym sił mor­skich poten­cjal­nych prze­ciw­ni­ków.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.