Fregata Admirał Gorszkow / Porta Stoczniowy

28 lipca w Sankt Petersburgu odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby pro­to­ty­po­wej fre­gaty rakie­to­wej pro­jektu 22350 Admirał Gorszkow, jest to pierw­szy średni okręt eskor­towy zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany w bie­żą­cym wieku w Rosji.

Jednostka została zamó­wiona w 2003 roku, a uro­czy­ste poło­że­nie stępki w stoczni w Sankt Petersburgu odbyło się 1 lutego 2006 roku. Wodowanie kadłuba miało miej­sce 29 paź­dzier­nika 2010 roku, a kolejne lata zostały poświę­cone na prace wykoń­cze­niowe oraz inten­sywne próby mor­skie. Podobnie jak kolejne jed­nostki serii, okręt Admirał Gorszkow trafi do Floty Północnej. Obecnie w stoczni w Sankt Petersburgu pro­wa­dzone są prace przy trzech kolej­nych fre­ga­tach, które mają wcho­dzić do służby od 2019 roku.

Zobacz też: Specjalizacja i produkcja okrętów dla marynarki wojennej może uratować przemysł stoczniowy.

Fregaty pro­jektu 22350 mają kadłuby o dłu­go­ści 135 metrów oraz wypor­no­ści peł­nej 5400 ton. Jest to pierw­szy typ rosyj­skich okrę­tów wypo­sa­żo­nych w tur­biny gazowe NPO Saturn, co jest zwią­zane z embar­giem na dostawy kom­po­nen­tów przez prze­mysł ukra­iń­ski. Zgodnie z zachod­nimi tren­dami, uzbro­je­nie rakie­towe obej­muje sze­roki wachlarz sys­te­mów, które mogą być odpa­lane z pio­no­wych wyrzutni umiesz­czo­nych na pokła­dzie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.