7 grud­nia w Splicie odbyła się uro­czy­stość prze­ję­cia przez Marynarkę Wojenną Chorwacji okrętu patro­lo­wego Omiš – pierw­szego z serii pię­ciu patro­low­ców zamó­wio­nych przez Ministerstwo Obrony tego kraju w grud­niu 2014 roku.

Projekt ma war­tość 58,5 mln dola­rów. Jednostki zostały zapro­jek­to­wane i są budo­wane przez Brodosplit. Każdy z patro­low­ców dys­po­nuje zało­gami skła­da­ją­cymi się z szes­na­stu osób, ich głów­nym zada­niem jest reali­za­cja zadań dozo­ro­wych w obsza­rze strefy wyłącz­no­ści gospo­dar­czej. Okręty mają kadłuby o dłu­go­ści 43 metrów, a uzbro­je­nie obej­muje bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko strze­lec­kie SMASH z armatą kali­bru 30 mm, dwa wiel­ko­ka­li­browe kara­biny maszy­nowe 12,7 mm, a także ręczne poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze.

Program jest opóź­niony o około rok. Budowa pro­to­typu zaczęła się w poło­wie 2015 roku, a wodo­wa­nie odbyło się w czerwcu 2017 roku. Patrolowce mają uzu­peł­niać poten­cjał pozo­sta­łych sił nawod­nych, obej­mu­ją­cych jed­nostki rakie­towe typu Helsinki, Kralj oraz Šibenik.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.