Marynarka wojenna Kanady / Portal Stoczniowy

20 lipca ministerstwo obrony Kanady zamknęło ter­min skła­da­nia ofert osta­tecz­nych w pro­gra­mie Canadian Surface Combatant, któ­rego celem jest wybór następcy dla fre­gat rakie­to­wych typu Halifax oraz nisz­czy­cieli typu Iroquois. Ostatecznie w walce znaj­duje się trzech ofe­ren­tów.

Jedno jest pewne, nie­ważne kto wygra, Kanadyjczycy będą pły­wać na kon­struk­cjach euro­pej­skich. Wszystkie trzy kon­sor­cja, które zło­żyły oferty obej­mują bowiem stocz­nie bądź roz­wią­za­nia zaczerp­nięte z eks­plo­ato­wa­nych bądź pro­jek­to­wa­nych fre­gat rakie­to­wych w Europie. Pierwszym z nich jest kon­sor­cjum skła­da­jące się z Lockheed Martin oraz BAE Systems, CAE, MDA, L3 Technologies oraz Ultra Electronics, któ­rych fun­da­men­tem jest eks­por­towy pro­jekt fre­gaty typu 26 uskrzy­dlony nie­daw­nym suk­ce­sem w Australii. Drugiemu kon­sor­cjum prze­wo­dzi Alin Science and Technology z pro­jek­tem opar­tym na holen­der­skich fre­ga­tach typu De Zeven Provinciën, a trze­ciemu hisz­pań­ska Navantia (wraz z Saab oraz CEA Technologies) z eks­por­tową wer­sją fre­gaty typu Alvaro de Bazan.

Zobacz też: Remontowa Shipbuilding: nowy kontrakt na budowę promów hybrydowych.

Według pla­nów wybór ofe­renta ma nastą­pić do końca roku, budowa ma być reali­zo­wana w stoczni Irving Shipbuilding w Kanadzie, a budowa pierw­szego z okrę­tów ma roz­po­cząć się na początku 2020 roku. Planowane jest zamó­wie­nie pięt­na­stu jed­no­stek.

Materiał Zespołu Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.