Foto. MGMiŻŚ

31 marca zostało opublikowane Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 określane jako tzw. Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa.

Ta zmiana miała za zadanie wprowadzić ułatwienia m.in. w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim na lata 2014-2020, które pomogą sektorowi rybołówstwa i akwakultury stawić czoła utrudnieniom w prowadzeniu działalności gospodarczej w obliczu pandemii koronawirusa. Te zmiany jednak nie przyniosą rybakom ani hodowcom oczekiwanych korzyści, ponieważ dotyczą dwóch działań, wdrażanych w stopniu marginalnym w całej Europie, są to: fundusze wspólnego inwestowania oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury.

Faktyczną pomoc dla sektora rybołówstwa i akwakultury w obliczu pandemii COVID-19 będzie propozycja pakietu zawierającego niezbędne zmiany w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim, wypracowana przez MGMiŻŚ we współpracy z przedstawicielami innych państw członkowskich. Intensywne prace nad pakietem trwały przez ostatnie dwa tygodnie. W ten sposób udało się stworzyć kompromisowy wachlarz instrumentów, które w dniu 1 kwietnia br. zostały przekazane Komisarzowi ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa, Virginijusowi Sinkevičiusowi.  Podpisany list do Komisarza stanowi wspólne stanowisko: Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowenii, dotyczy pilnych zmian niezbędnych do wprowadzenia w rozporządzeniu 508/2014 dotyczącym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w celu złagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na rybołówstwo, akwakulturę oraz przetwórstwo.

W piśmie do Komisarza Sinkevičiusa wskazano na konieczność zwiększenia elastyczności budżetowej funduszu poprzez zniesienie ograniczeń w przesuwaniu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami budżetowymi oraz przyspieszenie ścieżki procedowania zmian programów operacyjnych. Zmiany te pomogłyby przenieść środki finansowe na działania o charakterze rekompensat za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, rekompensat dla hodowców ryb, dopłaty do składowania lub wsparcie kapitału obrotowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto, sygnatariusze zauważyli, że konieczne jest zapewnienie większych środków w obecnym budżecie EFMR. Mając na uwadze kompleksowy charakter tego typu zmian w budżecie UE, zaproponowano rozważenie wprowadzenia dodatkowych przepisów przejściowych, podobnych do funduszu rolnego, które umożliwiłyby już teraz wykorzystanie alokacji przewidzianej na lata 2021-2027 oraz wprowadzenie odpowiednich korekt w przepisach ustanawianych na przyszłą perspektywę finansową.

Źródło: MGMiŻŚ