Zaopatrzeniowec Royal Navy / Portal Stoczniowy

3 grud­nia Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało, że w walce o zamó­wie­nie na budowę nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych zakwa­li­fi­ko­wano do skła­da­nia ofert osta­tecz­nych pię­ciu ofe­ren­tów.

Może Cię zainteresować:

Polityka Insight: Francuzi wycofują wsparcie dla programu Orka. Paryż blokuje sprzedaż pocisków manewrujących? [AKTUALIZACJA]

Polityka Insight: Francuzi wycofują wsparcie dla programu Orka. Paryż blokuje sprzedaż pocisków manewrujących? [AKTUALIZACJA]

3 grud­nia Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało, że w walce o zamó­wie­nie na budowę nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych zakwa­li­fi­ko­wano do skła­da­nia ofert osta­tecz­nych pię­ciu ofe­ren­tów. Czytaj dalej
Powyższa grupa obej­muje bry­tyj­skie kon­sor­cjum skła­da­jące się z firm Babcock, BAE Systems, Cammell Laird oraz Rolls-Royce. Ich rywa­lami będą – Fincantieri, Navantia, Marine United Corporation oraz Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Brytyjczycy odrzu­cili wstępne oferty trzech innych pod­mio­tów, które pocho­dziły z Niemiec, Holandii oraz Polski. Co cie­kawe, wśród fina­li­stów znaj­duje się japoń­ski Marine United Corporation – może to wska­zy­wać rosnące zain­te­re­so­wa­nie euro­pej­skim ryn­kiem okrę­to­wym przez prze­mysł japoń­ski.

Według pla­nów pro­gram budowy nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych ma zostać roz­strzy­gnięty w 2020 roku. Kontrakt ma objąć budowę do trzech jed­no­stek prze­zna­czo­nych do trans­portu róż­no­rod­nego zaopa­trze­nia – amu­ni­cji, żyw­no­ści, ładun­ków suchych. W powyż­szej roli mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane okręty typu Fort Rosalie oraz HMS Fort Victoria.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.