Ministerstwo Infrastruktury proponuje nowe rozwiązania dotyczące m.in. rozwoju, funkcjonowania i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej – wynika z projektu noweli ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zaproponowane przepisy mają stworzyć warunki do poprawy stanu sektora żeglugi śródlądowej i sieci dróg wodnych.

Nowe uregulowania mają mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców m.in. poprzez jasne określenie i doprecyzowanie form oraz procedur załatwiania niektórych spraw w urzędach żeglugi śródlądowej, poprawę oznakowania nawigacyjnego na drogach wodnych, z których korzystają należące do przedsiębiorcy statki oraz możliwość uzyskania dodatkowych zezwoleń, które umożliwią na uprawianie żeglugi w warunkach, w których żegluga ta byłaby zabroniona.

Natomiast poprzez doprecyzowanie zadań w zakresie funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych, w szczególności w zakresie działalności utrzymaniowej, nowe rozwiązania mają się przyczynić do poprawy warunków nawigacyjnych, co pozwoli na opłacalny ekonomiczne transport wodny i tym samym przyczynią się do rozwoju rynku żeglugowego.

Resort proponuje też rozszerzenie kompetencji dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, uregulowanie kwestii związanych z uprawianiem żeglugi w porze nocnej, uregulowanie kwestii związanych z otwieraniem i zamykaniem dróg wodnych oraz ruchem statków na zamkniętej drodze wodnej.

Według projektodawców należy też jednoznaczne uregulować kwestie zakazu kąpieli na szlakach żeglownych, a także w okolicy portów i przystani, oraz śluz.

W Ocenie Skutków Regulacji dodano, że dzięki noweli wprowadzony ma być elastyczny sposób wydatkowania środków z Funduszu Żeglugi Śródlądowej na cele określone w ustawie o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Nowe przepisy mają ponadto doprecyzować kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, utrzymania dróg wodnych, czy wdrażania polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Autor: Łukasz Pawłowski/PAP