Morski Oddział Straży Granicznej / Portal Stoczniowy

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową.

Może Cię zainteresować:

Gdyńska spółka Enamor pokaże swoją ofertę na targach w Hamburgu

Gdyńska spółka Enamor pokaże swoją ofertę na targach w Hamburgu

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową. Jedyną ofertę złożyła stocznia Baltic Workboats z Estonii. Czytaj dalej
Ostatecznie jedy­nym pod­mio­tem, który zde­cy­do­wał się na zło­że­nie oferty, jest estoń­ska stocz­nia Baltic Workboats AS, która zaofe­ro­wała jed­nostkę za kwotę 8,6 mln zło­tych z VAT. Podobnie jak w poprzed­nim prze­targu, ofe­ro­wana jed­nostka ma cha­rak­te­ry­zo­wać się pręd­ko­ścią do 25 węzłów, zasię­giem 400 mil mor­skich, auto­no­micz­no­ścią 5 dób. Ma ona posia­dać kadłub od 15 do 20 metrów. Co ważne, zama­wia­jący pla­nuje prze­zna­czyć na jed­nostkę 8 mln zło­tych brutto – może to ozna­czać, że prze­targ może zostać anu­lo­wany.

Przetarg został ogło­szony 6 paź­dzier­nika. Wynikało to z faktu, że 17 wrze­śnia unie­waż­niono wcze­śniej­sze postę­po­wa­nie – wów­czas zwy­cię­stwo przy­znano także fir­mie z Estonii, która prze­kro­czyła zakła­dany budżet. Według pla­nów, nowa jed­nostka mia­łaby tra­fić do eks­plo­ata­cji w Kaszubskim Dywizjonie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku do końca listo­pada 2019 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.