sachsen / portal stoczniowy

5 lutego fede­ralna agen­cja zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw poin­for­mo­wała o ogło­sze­niu zapy­ta­nia o infor­ma­cję w spra­wie moż­li­wo­ści moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia radio­lo­ka­cyj­nego zain­sta­lo­wa­nego na trzech fre­ga­tach rakie­to­wych typu Sachsen.

Celem ogło­sze­nia RFI jest uzy­ska­nie infor­ma­cji o moż­li­wo­ściach zastą­pie­nia sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych SMART-L, które sta­no­wią wypo­sa­że­nie trzech (wpro­wa­dzo­nych do służby w latach 2003 – 2006) okrę­tów. Podmioty mają czas na prze­sy­ła­nie odpo­wie­dzi do 5 marca, a ogło­sze­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego pla­no­wane jest na kwie­cień. Według pla­nów, insta­la­cja nowych sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych mia­łaby zostać zre­ali­zo­wana w okre­sie 2020 – 2026 – obok trzech urzą­dzeń na pokła­dach mowa o czwar­tym prze­zna­czo­nym do ośrodka szkolno-doświad­czal­nego w Parrow.

Może Cię zainteresować:

Niemiecka „dwieściedwunastka” wyrusza w pięciomiesięczną misję szkoleniową do Norwegii

Niemiecka „dwieściedwunastka” wyrusza w pięciomiesięczną misję szkoleniową do Norwegii

5 lutego fede­ralna agen­cja zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw poin­for­mo­wała o ogło­sze­niu zapy­ta­nia o infor­ma­cję w spra­wie moż­li­wo­ści moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia radio­lo­ka­cyj­nego zain­sta­lo­wa­nego na trzech fre­ga­tach rakie­to­wych typu Sachsen. Czytaj dalej

Głównym celem moder­ni­za­cji i wymiany sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych jest chęć wpię­cia fre­gat w sys­tem obrony NATO przed zagro­że­niem ze strony poci­sków bali­stycz­nych. Obecnie wśród ele­men­tów tej ini­cja­tywy można wymie­nić cztery ame­ry­kań­skie nisz­czy­ciele typu Arleigh Burke sta­cjo­nu­jące w bazie Rota w Hiszpanii, a także dwa sta­no­wi­ska AEGSI Ashore w Rumunii (ope­ra­cyjny) oraz Polsce (w budo­wie). Dodatkowo do powyż­szej ini­cja­tywy chcą przy­stą­pić kolejne pań­stwa soju­szu, dys­po­nu­jące okrę­tami klasy fre­gata.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.