MEKO A200 / Portal Stoczniowy

2 stycz­nia prasa nie­miecka poin­for­mo­wała, że wła­dze fede­ralne w Berlinie wydały zgodę na sprze­daż i dostawę do Egiptu fre­gaty rakie­to­wej typo­sze­regu MEKO A200 z opcją na drugą. Powyższy krok otwiera drogę do zawar­cia ocze­ki­wa­nego kon­traktu eks­por­to­wego.

Okręty mają powstać w stoczni tkMS i pozwo­lić na zastą­pie­nie czę­ści fre­gat eks­plo­ato­wa­nych przez Egipcjan – naj­praw­do­po­dob­niej mowa o jed­nost­kach typu Knox bądź Jianghu II. Dołączą do czte­rech eks-ame­ry­kań­skich okrę­tów typu Oliver Hazard Perry oraz poje­dyn­czej typu FREMM.

Może Cię zainteresować:

Niemcy powalczą o kontrakt na brytyjskie fregaty typu 31, ale czy mają szanse na Wyspach?

Niemcy powalczą o kontrakt na brytyjskie fregaty typu 31, ale czy mają szanse na Wyspach?

2 stycz­nia prasa nie­miecka poin­for­mo­wała, że wła­dze fede­ralne w Berlinie wydały zgodę na sprze­daż i dostawę do Egiptu fre­gaty rakie­to­wej typo­sze­regu MEKO A200 z opcją na drugą. Powyższy krok otwiera drogę do zawar­cia ocze­ki­wa­nego kon­traktu eks­por­to­wego. Czytaj dalej

W 2018 roku prasa fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że Egipt i Niemcy roz­ma­wiają o zaku­pie czte­rech fre­ga­tach, które mia­łyby kosz­to­wać około 2 mld dola­rów – część z nich mia­łaby powstać na licen­cji w stocz­niach lokal­nych. Program ma być, przy­naj­mniej czę­ściowo, finan­so­wany przez Arabię Saudyjską.

Fregaty typo­sze­regu MEKO A200 są ofe­ro­wane przez nie­miecki prze­mysł stocz­niowy od końca lat 90. XX wieku. Pierwszym suk­ce­sem był kon­trakt w RPA (cztery jed­nostki), które dostar­czono do 2007 roku. Dwie kolejne zamó­wiła Algieria. Obecnie obok Egiptu pro­jekt bazowy pro­mo­wany jest m.in. w Wielkiej Brytanii.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.