HMAS Brisbane / Portal Stoczniowy

27 paź­dzier­nika w Sydney odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby nisz­czy­ciela rakie­to­wego HMAS Brisbane, dru­giego okrętu typu Hobart zbu­do­wa­nego na zamówie­nie austra­lij­skiej floty.

Jednostka powstała w stoczni ASC Pty. Ltd. w Osborne w latach 2014 – 2018 jako jedna z trzech powyż­szego typu. Ważnym part­ne­rem dla Australijczyków był hisz­pań­ski kon­cern stocz­niowy Navantia, który był dostawcą pro­jektu. Niszczyciele typu Hobart bazują bowiem na pro­jek­cie hisz­pań­skich fre­gat typu Álvaro de Bazán. Kontrakt na ich budowę pod­pi­sano w 2007 roku, w Royal Australian Navy zastę­pują fre­gaty typu Oliver Hazard Perry.

Zobacz też: Powtórka z histo­rii: fre­gaty typu Oliver Hazard Perry dla marynarki Ukrainy?

Głównym zada­niem nowych okrę­tów ma być zapew­nie­nie ochrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej zespo­łom floty, a także eskorta wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów lot­ni­czych typu Canberra. Obecnie w ostat­nich fazach wypo­sa­że­nia znaj­duje się HMAS Sydney. Według pla­nów ma wejść do służby w dru­giej poło­wie 2019 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnch – www.zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.