Northrop Grumman / Portal Stoczniowy

30 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Northrop Grumman Systems Corp. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie dostawy kolej­nej par­tii bez­pi­lo­to­wych apa­ra­tów lata­ją­cych MQ-8C Fire Scout dla US Navy.

Zamówienie ma war­tość 55 mln dola­rów i zakłada dostawę pię­ciu MQ-8C oraz dwóch dodat­ko­wych zbior­ni­ków paliwa. Całość ma zostać dostar­czona zama­wia­ją­cemu do sierp­nia 2021 roku.

Może Cię zainteresować:

Boeing otrzyma 90 mln dolarów na rozwój z bezzałogowego tankowca MQ-25

Boeing otrzyma 90 mln dolarów na rozwój z bezzałogowego tankowca MQ-25

30 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Northrop Grumman Systems Corp. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie dostawy kolej­nej par­tii bez­pi­lo­to­wych apa­ra­tów lata­ją­cych MQ-8C Fire Scout dla US Navy. Czytaj dalej

Dotychczas Northrop Grumman dostar­czył US Navy około 25 MQ-8C Fire Scout, nato­miast zapo­trze­bo­wa­nie użyt­kow­nika opiewa na około 100 egzem­pla­rzy. Ważnym part­ne­rem dla kon­cernu Northrop Grumman jest Bell Helicopter, który dostar­cza struk­tury pła­towca.

MQ-8C Fire Scout został opra­co­wany na bazie lek­kiego śmi­głowca Bell 407. Dzięki zmia­nom struk­tu­ral­nym oraz kon­struk­cyj­nym ten bez­pi­lo­towy apa­rat lata­jący pio­no­wego startu i lądo­wa­nia dys­po­nuje dłu­go­trwa­ło­ścią lotu około 12 godzin. Dodatkowo może zabrać ładu­nek uży­teczny o masie do 320 kg – mogą to być środki roz­po­znaw­cze bądź uzbro­je­nie pod­wie­szane. Maszyny mają sta­no­wić uzu­peł­nie­nie kom­po­nentu lot­ni­czego okrę­tów wojen­nych – wie­lo­za­da­nio­wych klasy LCS, fre­gat FFG(X) czy nisz­czy­cieli.

Źródło: Zespół Zadań i Analiz Militarnych.