Korweta Gromkij / Portal Stoczniowy

25 grud­nia we Władywostoku odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w rosyj­skiej flo­cie kor­wety wie­lo­za­da­nio­wej Gromkij, kolej­nego przed­sta­wi­ciela pro­jektu 20380.

Jest to kolejna jed­nostka bojowa, która tra­fiła do rosyj­skiej floty w ciągu ostat­nich dni. Budowa kor­wety Gromkij roz­po­częła się na początku 2012 roku w stoczni Amur w Komsomolsku nad Amurem. Wodowanie jed­nostki odbyło się 28 lipca 2017 roku – jest to druga jed­nostka powyż­szego pro­jektu, która tra­fiła do rosyj­skiej Floty Pacyfiku.

Może Cię zainteresować:

Flota Czarnomorska: okręt patrolowy Wasilij Bykow wszedł do służby w rosyjskiej marynarce

Flota Czarnomorska: okręt patrolowy Wasilij Bykow wszedł do służby w rosyjskiej marynarce

25 grud­nia we Władywostoku odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w rosyj­skiej flo­cie kor­wety wie­lo­za­da­nio­wej Gromkij, kolej­nego przed­sta­wi­ciela pro­jektu 20380. Czytaj dalej

Obecnie w linii znaj­duje się sześć kor­wet pro­jektu 20380. Kolejnych sie­dem znaj­duje się w róż­nych sta­diach budowy, a doce­lowe plany rosyj­skiej floty mówią o chęci posia­da­nia przy­naj­mniej 24 takich jed­no­stek.

Każda z kor­wet powyż­szego typu ma kadłuby o wymia­rach 104,5×11,5 metrów i wypor­ność 2200 ton. Posiadając auto­no­micz­ność 15 dni ich głów­nym zada­niem jest peł­nie­nie zadań patro­lowo-ope­ra­cyj­nych na wodach w pobliżu wybrzeża. Jako jed­nostki wie­lo­za­da­niowe mogą zwal­czać cele pod­wodne, nawodne, a także (w ogra­ni­czo­nym zakre­sie) powietrzne i naziemne.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.