Foto. K. Miłosz

Nowy kierunek studiów Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce. Studia I stopnia o Profilu  Praktycznym w Akademii Marynarki Wojennej na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Specjalności:

  • Bezpieczeństwo procesów logistycznych
  • Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw

http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/bezpieczenstwo-w-transporcie-spedycji-i-logistyce/

Cel kształcenia

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce jest zapoznanie absolwentów ze specyfiką bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa tych procesów, ale również i z drugiej strony, tj. ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów/sektorów, dla których są procesami komplementarnymi, zapewniającymi ich właściwe funkcjonowanie. Tym samym kierunek studiów jest unikatowy w skali kraju i o tyle przydatny, że co do założenia przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy jest dosyć uniwersalne. Absolwenci mogą z powodzeniem zajmować stanowiska służbowe związane z umiejętnościami typowymi dla praktyki nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Studia profilowane są praktycznie, także największy nacisk położony jest na te treści (dopasowane w możliwie największy sposób do potrzeb pracodawców) oraz metody dydaktyczne, które zapewniają nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności zawodowych. Do wyboru są dwie specjalności: bezpieczeństwo procesów logistycznych lub bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.

Adresaci studiów

Studia te adresowane są do przyszłych specjalistów, kierowników, menedżerów oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze TSL, zarówno z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, jak i samych procesów logistycznych. Kształcenie zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych, zapobiegania zjawiskom niepożądanym, zwalczania skutków zagrożeń oraz odbudowy określonych systemów.

Wykładowcy

W grupie wykładowców prowadzących zajęcia znajdują się zarówno doświadczeni nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy z dyscyplin naukowych przyporządkowanych do kierunku studiów oraz praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe, co zapewnia nabywanie przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców.

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć

W toku studiów wykorzystywane są nowoczesne metody dydaktyczne, w tym zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości, która przenosi studentów do magazynu wielobranżowego lub pozwala sformować jednostkę kontenerową. Poza VR studenci mają okazję poznać i nauczyć się obsługi oprogramowania powszechnie wykorzystywanego w praktyce, pozwalającego zarządzać, projektować, symulować i optymalizować systemy i procesy logistyczne, np. system klasy ERP, FlexSim, ARIS, Excel, WMS, czy giełda TransEdu. Dodatkowo, w celu zwiększenia umiejętności praktycznych studentów i tym samym ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zaplanowano zajęcia laboratoryjne, w czasie których wykorzystany zostanie m.in. symulator wózka widłowego, system do tworzenia i drukowania etykiet logistycznych, stanowisko RFID i system wizyjny do zastosowań logistycznych.

Praktyki zawodowe

W ramach studiów uczelnia zapewnia atrakcyjne miejsca odbywania praktyk, które dają możliwość nabycia umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej, są to np. Bollore Logistics Poland Sp. z o.o., Uni-logistics Sp. z o.o., Pol-Mare Sp. z o. o. Sp. k., YES CARGO Sp. z o. o., Polski Rejestr Statków S.A., Mactronic Spółka z o.o. Sp. K, dodatkowo trzy miesiące praktyk studenckich są płatne (2100 zł brutto za miesiąc).

Wizyty studyjne

W procesie kształcenia zaplanowane są wizyty studyjne do wiodących na rynku pracodawców, które pozwalają na poznanie struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych sektora TSL, udział w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, w czasie których istnieje możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Jest to także doskonała okazja do nawiązania współpracy w zakresie odbycie praktyki, stażu, a w konsekwencji otrzymania atrakcyjnej oferty stałej pracy.

Potencjalne miejsca pracy

Przyszłe miejsca pracy znajdują się w typowych dla sektora TSL podmiotach gospodarczych oraz wszystkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej logistyki i bezpieczeństwa, np. w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli czy zespołach reagowania kryzysowego. Jako przykładowe stanowiska można wskazać specjalistę ds. transportu towarów niebezpiecznych, specjalistę ds. obsługi klienta, kierownika gospodarki magazynowej, doradcę w zakresie logistyki.

Czas trwania studiów

Nauka na studiach I stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu uzyskuje się wykształcenie wyższe z dyplomem licencjata

Zapraszamy Cię do grona naszych studentów.

Uwaga, mamy tylko 20 miejsc !!!!

Kontakt

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

tel. 26 126 23 66

tel. 26 126 22 58

Stacjonarne Studia I Stopnia

Rozpoczęcie rekrutacji 01.06.2020 r.

Zakończenie rekrutacji 18.09.2020 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Biblioteka Główna AMW ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

21-23.09.2020 r. godz. 900 – 1500

tel.: 261 262 923

dyżury inf. w dni robocze:

25.05-18.09.2020 r. godz. 09.00 – 15.00

email: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl

https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/default.aspx

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH

28.09.2020 r.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1. Wygenerowana z systemu rejestracji online, podpisana i przesłana drogą elektroniczną ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia.
  2. Przesłana drogą elektroniczną kopia świadectwa dojrzałości lub aneksu do świadectwa dojrzałości.
  3. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492×610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5Mb.
  4. Przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów. nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 

dokumenty do poprania

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-cywilne/item/1625-studia-cywilne-dokumenty-do-pobrania

*uwaga w przypadku gdy:

kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury) któregoś z wymaganych przedmiotów – przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Źródło: AMW