Naval Group / Portal Stoczniowy

6 maja w stoczni Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. w Mumbaju odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nego okrętu pod­wod­nego INS Vela, czwar­tej jed­nostki typu Scorpène budo­wa­nej na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Indii.

Łącznie Hindusi zamó­wili sześć jed­no­stek powyż­szego typu, które na mocy poro­zu­mie­nia o trans­fe­rze tech­no­lo­gii powstają na licen­cji w Indiach. Prototypowy INS Kalvari został wpro­wa­dzony do służby w grud­niu 2017 roku, a kolejne trzy zostały już zwo­do­wane. INS Vela, ma tra­fić do linii w 2020 roku. Pozostała para znaj­duje się na eta­pie budowy sek­cji kadłu­bo­wych, według pla­nów mają zostać zwo­do­wane w latach 2020 – 21.

Okręty typu Scorpène mają znacz­nie wzmoc­nić poten­cjał Marynarki Wojennej Indii. Istnieje szansa, że Naval Group dostar­czy drugą tran­szę Scorpène, gdyż w ramach pro­gramu 75I Indie są zain­te­re­so­wane budową kolej­nych sze­ściu okrę­tów wypo­sa­żo­nych w sys­tem AIP oraz dys­po­nu­ją­cych moż­li­wo­ścią prze­no­sze­nia poci­sków manew­ru­ją­cych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.