Damen Fregata / Portal Stoczniowy

Odbywające się w Dżakarcie targi IndoDefence 2018 stały się miej­scem pre­zen­ta­cji kon­cep­cji nowej linii fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych, które zapro­jek­to­wane zostały przez holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen.

Eksportowa linia fre­gat Omega, które mają cha­rak­te­ry­zo­wać się wypor­no­ścią docho­dzącą do 6000 ton oraz kadłu­bami o dłu­go­ści 144 metrów, ma bazo­wać na kon­cep­cji pro­jektu fre­gaty nowej gene­ra­cji pro­po­no­wa­nej kra­jom Beneluksu – Holandia i Belgia chcą wspól­nie zaku­pić par­tię czte­rech nowych okrę­tów tej klasy w celu zastą­pie­nia obec­nie eks­plo­ato­wa­nego typu M (po dwie dla każ­dego). Powodem pre­miery w Indonezji jest zapo­trze­bo­wa­nie marynarki wojennej tego kraju na nowe fre­gaty wie­lo­za­da­niowe.

Zobacz też: Kolejny przetarg na naprawę wyposażenia okrętu ORP Orzeł do kosza.

Według filo­zo­fii Damena, linia Omega ma być kon­struk­cją modu­łową pozwa­la­jącą na zapro­po­no­wa­nie klien­towi pro­jektu skro­jo­nego pod wła­sne potrzeby. Wcześniej powyż­sza kon­cep­cja przy­czy­niła się do suk­cesu typo­sze­regu Sigma – zostały one zamó­wione przez Indonezję, Maroko oraz Meksyk.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.