Fot. Shutterstock

Grupa OT Logistics osiągnęła pozytywne efekty restrukturyzacji, co pozwoliło m.in. na samodzielną spłatę 14,7 mln zł zobowiązań wobec obligatariuszy serii D przy jednoczesnym rozwiązaniu “praktycznie wszystkich istotnych sporów prawnych”, poinformował prezes Konrad Hernik. Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia odsetkowego grupy do końca br. powinien obniżyć się – w zależności od skali dezinwestycji – do poziomu między poniżej 1x EBITDA a 2x EBITDA. Ocenia też, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy będzie możliwa w roku 2022.

“Uznajemy to [spłatę serii D] za przełomowe wydarzenie, obrazujące wysoce pozytywny wpływ efektów restrukturyzacji oraz rozwiązania kluczowych problemów prawnych, na poziom generowanego strumienia środków pieniężnych. Bieżący cash flow pozwalający na istotną akumulację środków z działalności operacyjnej Grupy OTL został wsparty dodatkowo odzyskaniem łącznie ponad 9 mln zł m.in.: w wyniku zakończenia długotrwałego sporu prawnego wobec spółek Grupy PKP, zwieńczonego przejęciem przez OTL 100% kontroli nad spółką RTC, a także osiągnięcia porozumienia w zakresie spornych rozliczeń pomiędzy OTL i innymi partnerami handlowymi” – napisał Hernik w komentarzu do wyników za I kw.

Do chwili obecnej Grupa OTL rozwiązała praktycznie wszystkie istotne spory prawne, odzyskując zamrożone środki finansowe. W zakresie spraw kluczowych pozostało jeszcze rozliczenie zobowiązań wobec Allianz AZ w Chorwacji. Zarząd OTL zakłada, że w przypadku wypracowania oczekiwanej formuły rozliczenia tych zobowiązań, a także przy założeniu pełnej realizacji planowanych dalszych działań dezinwestycyjnych, poziom zadłużenia odsetkowego Grupy OTL do końca roku 2021 powinien obniżyć się poniżej poziomu 1x wartość EBITDA zakładanej do osiągnięcia na rok 2021. Nawet w przypadku realizacji tylko części planowanych dezinwestycji, zadłużenie odsetkowe nie powinno przekraczać poziomu 2x rocznej EBITDA, podkreślił prezes.

“Osiągnięcie powyższych parametrów będzie oznaczało przywrócenie zdrowej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy OTL i powrót do pełnej ‘bankowalności’. W tym zakresie zakładane jest całkowita spłata dotychczasowego długu odsetkowego ze środków z dezinwestycji, przy ewentualnym wsparciu środków zrefinansowania nowymi kredytami, gdyby poziom środków z dezinwestycji okazał się niewystarczający” – czytamy też w komentarzu.

Zarząd zakłada również, że do połowy roku OTL osiągnie na poziomie jednostkowym dodatnią wartość kapitału własnego. Osiągane i planowane wyniki finansowe z działalności operacyjnej oraz realne plany znacznej redukcji zadłużenia odsetkowego wskazują na dobre perspektywy w zakresie możliwości wzrostu wartości rynkowej Grupy OTL, podkreślił Hernik.

“Priorytetem strategicznym dla zarządu OTL pozostaje nadal dążenie do osiągnięcia przez OTL stabilnej pozycji spółki dywidendowej. W przypadku oczekiwanego dalszego postępu realizowanych działaniach, tj. utrzymania stabilnych wyników z działalności operacyjnej oraz istotnego obniżenia zadłużenia odsetkowego, zarząd OTL zakłada, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy będzie możliwa już w roku 2022” – podsumował prezes.

Źródło: